خرد خاص و جذاب بودن  برای زنان در نیمه دوم عمر

خرد خاص و جذاب بودن برای زنان در نیمه دوم عمر


مترجم: حمید رطبی
شرح:
چگونه میتوان در میانسالی شاداب بود

بیشتر زنهایی که من میشناسم با رسیدن به سن پنجاه سالگی بهجای اینکه سن خود را انکار کنند، این واقعه را جشن میگیرند. شاید برای مادران آنها رسیدن به سن پنجاه سالگی به معنای قرار گرفتن در سرازیری و پایین آمدن از اوج قله بوده است، اما امروزه پنجاه سالگی، زمان گردهمایی دوستانی است که با هم در حال عبور از این مرحله زیبا هستند و آن را به جشنی پرسرور تبدیل میکنند. برای بعضی زنان، این زمان، زمان شادمانی، سرور و پایکوبی است و برای بعضی دیگر زمان گرایش بهسوی معنویت و عزلتگزینی. بیشتر زنان در پنجاه سالگی، با اینکه اندیشیدن به میانسالی کمی افکار آنها را مشغول کرده است، اما هنوز هم احساس جوانی و شادابی میکنند. زنانی که به این سن میرسند، اطلاع چندانی از اینکه برای آنها چه پیش خواهد آمد، یا انرژیهای بالقوه یائسگی چیست، یا با آن چه کاری میشود کرد، ندارند و نمیدانند که در آستانه تغییراتی هستند که موجب میشود بیشتر از هر زمان دیگری در زندگی، فقط خودشان باشند.
متن کامل
خرد خاص و جذاب بودن  برای زنان در نیمه دوم عمر
65,000 تومان
کد محصول:380
شرح:
چگونه میتوان در میانسالی شاداب بود

بیشتر زنهایی که من میشناسم با رسیدن به سن پنجاه سالگی بهجای اینکه سن خود را انکار کنند، این واقعه را جشن میگیرند. شاید برای مادران آنها رسیدن به سن پنجاه سالگی به معنای قرار گرفتن در سرازیری و پایین آمدن از اوج قله بوده است، اما امروزه پنجاه سالگی، زمان گردهمایی دوستانی است که با هم در حال عبور از این مرحله زیبا هستند و آن را به جشنی پرسرور تبدیل میکنند. برای بعضی زنان، این زمان، زمان شادمانی، سرور و پایکوبی است و برای بعضی دیگر زمان گرایش بهسوی معنویت و عزلتگزینی. بیشتر زنان در پنجاه سالگی، با اینکه اندیشیدن به میانسالی کمی افکار آنها را مشغول کرده است، اما هنوز هم احساس جوانی و شادابی میکنند. زنانی که به این سن میرسند، اطلاع چندانی از اینکه برای آنها چه پیش خواهد آمد، یا انرژیهای بالقوه یائسگی چیست، یا با آن چه کاری میشود کرد، ندارند و نمیدانند که در آستانه تغییراتی هستند که موجب میشود بیشتر از هر زمان دیگری در زندگی، فقط خودشان باشند.
متن کامل