درباره بنیاد فرهنگ زندگی

موسسه غیرتجارتی بنیاد فرهنگ زندگی بالنده به شماره ثبت 11383از سال1378 با موضوع ارائه سمینارهای تغییرات فردی اقدام به فعالیت نموده است.
سید سهیل رضایی و سید محمد یاسر رضایی ، اعضاء هیات مدیره موسسات مذکور در سال 1389 موفق به اخذ مجوز از مرکز رسانه­ های دیجیتال در خصوص انتشار آثار صوتی و تصویری شده ­اند که تحت شماره 31629در موسسه ثبت شرکت­ها و موسسات غیرتجارتی ثبت گردیده است.

معرفی اعضا