خرید ارزی 021-88524100 هـــفت روز هفتـــه 10 صبـــح تا 6 عصـــر ورود ثبت نام
امروز ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۱۲
مهم: با توجه به شیوع ویروس کرونا , تا اطلاع ثانوی تمامی جلسات مشاوره به صورت غیر حضوری برگزار خواهند شد
رابطه زن و مرد
خانم بهار کاویانی (غیر حضوری)
خانم بهار کاویانی
برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 150,000 تومان رزرو وقت مشاوره
توسعه فردی
محمد حسین صائمی
محمد حسین صائمی
اولین وقت خالی غیرحضوری یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ ساعت 17:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 200,000 تومان رزرو وقت مشاوره
توسعه فردی
ویدا چیتگر (غیر حضوری)
ویدا چیتگر مشاوره فردی و بین فردی
امـــکان مشـــاوره غیـــر حضـــوری وجـــود دارد اولین وقت خالی غیرحضوری چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت 15:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 200,000 تومان رزرو وقت مشاوره
توسعه فردی
زهرا کاشفی
زهرا کاشفی مشاوره فردی و بین فردی
اولین وقت خالی غیرحضوری سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت 10:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 200,000 تومان رزرو وقت مشاوره
توسعه فردی
ساره سرگلزایی
ساره سرگلزایی توسعه فردی
اولین وقت خالی غیرحضوری یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ساعت 21:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 200,000 تومان رزرو وقت مشاوره
توسعه فردی
یاسمن برادر
یاسمن برادر مشاور فردی و خانواده
برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 200,000 تومان رزرو وقت مشاوره
کودک و نوجوان
فاطمه جهانیان
فاطمه جهانیان کودک و نوجوان - زیر ۱۸ سال
اولین وقت خالی غیرحضوری دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت 14:15 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 200,000 تومان رزرو وقت مشاوره
شغلی
علی کریم پور یزدی
علی کریم پور یزدی مشاوره شغلی و تحصیلی
اولین وقت خالی غیرحضوری شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت 09:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 190,000 تومان رزرو وقت مشاوره
رابطه زن و مرد
تانیا امامی
تانیا امامی مشاور خانواده
اولین وقت خالی غیرحضوری چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت 17:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 200,000 تومان رزرو وقت مشاوره
توسعه فردی
هانیه گلزار
هانیه گلزار توسعه فردی
اولین وقت خالی غیرحضوری دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت 18:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 200,000 تومان رزرو وقت مشاوره
توسعه فردی
احسان درخشانی
احسان درخشانی توسعه فردی
اولین وقت خالی غیرحضوری شنبه ۰۷ فروردین ۱۴۰۰ ساعت 17:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 200,000 تومان رزرو وقت مشاوره
دکتر امین زاده - روانپزشک
دکتر امین زاده - روانپزشک روانپزشک
اولین وقت خالی غیرحضوری چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ساعت 18:30 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 200,000 تومان رزرو وقت مشاوره
کوچینگ
نرگس نژاد حسن
نرگس نژاد حسن کوچینگ غیرحضوری
برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 120,000 تومان رزرو وقت مشاوره
کودک و نوجوان
فاطمه جهانیان
فاطمه جهانیان کودک و نوجوان - زیر ۱۸ سال
اولین وقت خالی غیرحضوری دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت 14:15 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
رابطه زن و مرد
خانم بهار کاویانی (غیر حضوری)
خانم بهار کاویانی
برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
رابطه زن و مرد
تانیا امامی
تانیا امامی مشاور خانواده
اولین وقت خالی غیرحضوری چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت 17:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
شغلی
علی کریم پور یزدی
علی کریم پور یزدی مشاوره شغلی و تحصیلی
اولین وقت خالی غیرحضوری شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت 09:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کوچینگ
نرگس نژاد حسن
نرگس نژاد حسن کوچینگ غیرحضوری
برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
توسعه فردی
محمد حسین صائمی
محمد حسین صائمی
اولین وقت خالی غیرحضوری یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ ساعت 17:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
توسعه فردی
ویدا چیتگر (غیر حضوری)
ویدا چیتگر مشاوره فردی و بین فردی
امـــکان مشـــاوره غیـــر حضـــوری وجـــود دارد اولین وقت خالی غیرحضوری چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت 15:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
توسعه فردی
زهرا کاشفی
زهرا کاشفی مشاوره فردی و بین فردی
اولین وقت خالی غیرحضوری سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت 10:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
توسعه فردی
ساره سرگلزایی
ساره سرگلزایی توسعه فردی
اولین وقت خالی غیرحضوری یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ساعت 21:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
توسعه فردی
یاسمن برادر
یاسمن برادر مشاور فردی و خانواده
برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
توسعه فردی
هانیه گلزار
هانیه گلزار توسعه فردی
اولین وقت خالی غیرحضوری دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت 18:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
توسعه فردی
احسان درخشانی
احسان درخشانی توسعه فردی
اولین وقت خالی غیرحضوری شنبه ۰۷ فروردین ۱۴۰۰ ساعت 17:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
رابطه زن و مرد
خانم بهار کاویانی (غیر حضوری)
خانم بهار کاویانی
امـــکان مشـــاوره غیـــر حضـــوری وجـــود دارد برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 150,000 تومان | غیرحضوری 150,000 تومان رزرو وقت مشاوره
توسعه فردی
ویدا چیتگر (غیر حضوری)
ویدا چیتگر مشاوره فردی و بین فردی
امـــکان مشـــاوره غیـــر حضـــوری وجـــود دارد اولین وقت خالی غیرحضوری چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت 15:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 200,000 تومان | غیرحضوری 200,000 تومان رزرو وقت مشاوره
ســـوالات رایـــج کاربـــران

این صفحه از سایت بنیاد فرهنگ زندگی مختص رزرو وقت مشاوره به صورت اینترنتی و آسان برای کاربران می باشد. به این ترتیب مخاطبان بنیاد برای رزرو وقت مشاوره نیاز به روش‌های سنتی مثل تلفن زدن یا مراجعه حضوری ندارند. برای گرفتن وقت مشاوره کافی ست عضو سایت بنیاد فرهنگ زندگی شوید و از طریق همین صفحه اقدام به رزرو اسان وقت مشاوره خود نمایید.مشاوران بنیاد می توانند در رابطه زنان و مردان،فرزند پروری،کسب و کار،ازدواج،راهبر شما برای رفع موانع باشند.

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13 تا 18 مشاوره برای انتخاب محصول
سوالی داشتید از ما بپرسید. 021-88738180