خرید ارزی 021-88524100 هـــفت روز هفتـــه 10 صبـــح تا 6 عصـــر ورود ثبت نام
امروز ۰۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۱۱
مهم: با توجه به شیوع ویروس کرونا , تا اطلاع ثانوی تمامی جلسات مشاوره به صورت غیر حضوری برگزار خواهند شد
توسعه فردی
خانم بهار کاویانی (غیر حضوری)
خانم بهار کاویانی خود شناسی - تحلیل خواب و رؤیا
اولین وقت خالی غیرحضوری دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ ساعت 09:45 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 250,000 تومان رزرو وقت مشاوره
رابطه زن و مرد
ویدا چیتگر (غیر حضوری)
ویدا چیتگر مشاوره فردی و بین فردی
هم اکنون نوبت برای رزرو وجود ندارد برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 240,000 تومان رزرو وقت مشاوره
شغلی
ماهک کشمیری پور
ماهک کشمیری پور مشاوره شغلی و توسعه فردی
اولین وقت خالی غیرحضوری دوشنبه ۰۸ فروردین ۱۴۰۱ ساعت 14:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 270,000 تومان رزرو وقت مشاوره
توسعه فردی
مرتضی تسلیم آسا
مرتضی تسلیم آسا خود شناسی
هم اکنون نوبت برای رزرو وجود ندارد برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 240,000 تومان رزرو وقت مشاوره
توسعه فردی
سحر حسین زاده
سحر حسین زاده توسعه فردی
اولین وقت خالی غیرحضوری چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ ساعت 15:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 240,000 تومان رزرو وقت مشاوره
رابطه زن و مرد
سارا جعفر پور
سارا جعفر پور خود شناسی - رابطه زن و مرد
اولین وقت خالی غیرحضوری چهارشنبه ۰۴ اسفند ۱۴۰۰ ساعت 09:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 240,000 تومان رزرو وقت مشاوره
رابطه زن و مرد
مرجان صالحی
مرجان صالحی خودشناسی - رابطه زن ومرد
اولین وقت خالی غیرحضوری یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ساعت 18:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 240,000 تومان رزرو وقت مشاوره
توسعه فردی
ساره سرگلزایی
ساره سرگلزایی توسعه فردی
اولین وقت خالی غیرحضوری سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ ساعت 09:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 240,000 تومان رزرو وقت مشاوره
رابطه زن و مرد
یاسمن برادر
یاسمن برادر خود شناسی - رابطه زن و مرد
هم اکنون نوبت برای رزرو وجود ندارد برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 240,000 تومان رزرو وقت مشاوره
کودک و نوجوان
فاطمه جهانیان
فاطمه جهانیان کودک و نوجوان - زیر ۱۸ سال
اولین وقت خالی غیرحضوری سه شنبه ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ ساعت 18:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 240,000 تومان رزرو وقت مشاوره
رابطه زن و مرد
هانیه گلزار
هانیه گلزار خودشناسی - رابطه زن و مرد
اولین وقت خالی غیرحضوری چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ ساعت 18:30 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 240,000 تومان رزرو وقت مشاوره
دکتر امین زاده - روانپزشک
دکتر امین زاده - روانپزشک روانپزشک
هم اکنون نوبت برای رزرو وجود ندارد برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 300,000 تومان رزرو وقت مشاوره
کوچینگ
طاهر ابرقوئی
طاهر ابرقوئی کوچینگ غیرحضوری
هم اکنون نوبت برای رزرو وجود ندارد برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 240,000 تومان رزرو وقت مشاوره
کوچینگ
نرگس نژاد حسن
نرگس نژاد حسن کوچینگ غیرحضوری
هم اکنون نوبت برای رزرو وجود ندارد برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 240,000 تومان رزرو وقت مشاوره
کودک و نوجوان
فاطمه جهانیان
فاطمه جهانیان کودک و نوجوان - زیر ۱۸ سال
اولین وقت خالی غیرحضوری سه شنبه ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ ساعت 18:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
رابطه زن و مرد
ویدا چیتگر (غیر حضوری)
ویدا چیتگر مشاوره فردی و بین فردی
برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
رابطه زن و مرد
سارا جعفر پور
سارا جعفر پور خود شناسی - رابطه زن و مرد
اولین وقت خالی غیرحضوری چهارشنبه ۰۴ اسفند ۱۴۰۰ ساعت 09:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
رابطه زن و مرد
مرجان صالحی
مرجان صالحی خودشناسی - رابطه زن ومرد
اولین وقت خالی غیرحضوری یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ساعت 18:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
رابطه زن و مرد
یاسمن برادر
یاسمن برادر خود شناسی - رابطه زن و مرد
برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
رابطه زن و مرد
هانیه گلزار
هانیه گلزار خودشناسی - رابطه زن و مرد
اولین وقت خالی غیرحضوری چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ ساعت 18:30 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
شغلی
ماهک کشمیری پور
ماهک کشمیری پور مشاوره شغلی و توسعه فردی
اولین وقت خالی غیرحضوری دوشنبه ۰۸ فروردین ۱۴۰۱ ساعت 14:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کوچینگ
طاهر ابرقوئی
طاهر ابرقوئی کوچینگ غیرحضوری
برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کوچینگ
نرگس نژاد حسن
نرگس نژاد حسن کوچینگ غیرحضوری
برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
توسعه فردی
خانم بهار کاویانی (غیر حضوری)
خانم بهار کاویانی خود شناسی - تحلیل خواب و رؤیا
اولین وقت خالی غیرحضوری دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ ساعت 09:45 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
توسعه فردی
مرتضی تسلیم آسا
مرتضی تسلیم آسا خود شناسی
برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
توسعه فردی
سحر حسین زاده
سحر حسین زاده توسعه فردی
اولین وقت خالی غیرحضوری چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ ساعت 15:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
توسعه فردی
ساره سرگلزایی
ساره سرگلزایی توسعه فردی
اولین وقت خالی غیرحضوری سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ ساعت 09:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
توسعه فردی
خانم بهار کاویانی (غیر حضوری)
خانم بهار کاویانی خود شناسی - تحلیل خواب و رؤیا
امـــکان مشـــاوره غیـــر حضـــوری وجـــود دارد اولین وقت خالی غیرحضوری دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ ساعت 09:45 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 250,000 تومان | غیرحضوری 250,000 تومان رزرو وقت مشاوره
رابطه زن و مرد
ویدا چیتگر (غیر حضوری)
ویدا چیتگر مشاوره فردی و بین فردی
امـــکان مشـــاوره غیـــر حضـــوری وجـــود دارد برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 240,000 تومان | غیرحضوری 240,000 تومان رزرو وقت مشاوره
ســـوالات رایـــج کاربـــران

این صفحه از سایت بنیاد فرهنگ زندگی مختص رزرو وقت مشاوره به صورت اینترنتی و آسان برای کاربران می باشد. به این ترتیب مخاطبان بنیاد برای رزرو وقت مشاوره نیاز به روش‌های سنتی مثل تلفن زدن یا مراجعه حضوری ندارند. برای گرفتن وقت مشاوره کافی ست عضو سایت بنیاد فرهنگ زندگی شوید و از طریق همین صفحه اقدام به رزرو اسان وقت مشاوره خود نمایید.مشاوران بنیاد می توانند در رابطه زنان و مردان،فرزند پروری،کسب و کار،ازدواج،راهبر شما برای رفع موانع باشند.

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13 تا 18 مشاوره برای انتخاب محصول
پاسخگویی به سوالات آموزشی 021-88738180