زندگی برازنده من

زندگی برازنده من


اثری از: :کارول .اس پیرسون/هیو.کی مار
شرح:
درباره کتاب :همه زندگی ها داستانی واحد دارند و شبیه به هم هستند . این کشفی است که یونگ به آن دست یافت و نام آن را کهن الگو گذاشت . یعنی الگوهایی که از قدیم الایام با انسان بوده و با آن به این دنیا پا گذاشته است.این کتاب دوازده الگویی که باید در زندگی خود به همراه داشته باشید را به شما می شناساند . ممکن است یکی از این الگوها بنابر گذشته شما خاموش شده باشد و این خاموشی همان احساس پوچی ، بی معنایی و افسردگی و نارضایتی در زندگی اکنون شماست . شما با آزمون این کتاب متوجه می شوید مساله اصلی شما در عدم موفقیت ارتباطات میان فردی و موضوعات مهم زندگی شما کجاست و چگونه باید از این سد عبور کنید.
متن کامل
زندگی برازنده من
30,000 تومان
کد محصول:175
شرح:
درباره کتاب :همه زندگی ها داستانی واحد دارند و شبیه به هم هستند . این کشفی است که یونگ به آن دست یافت و نام آن را کهن الگو گذاشت . یعنی الگوهایی که از قدیم الایام با انسان بوده و با آن به این دنیا پا گذاشته است.این کتاب دوازده الگویی که باید در زندگی خود به همراه داشته باشید را به شما می شناساند . ممکن است یکی از این الگوها بنابر گذشته شما خاموش شده باشد و این خاموشی همان احساس پوچی ، بی معنایی و افسردگی و نارضایتی در زندگی اکنون شماست . شما با آزمون این کتاب متوجه می شوید مساله اصلی شما در عدم موفقیت ارتباطات میان فردی و موضوعات مهم زندگی شما کجاست و چگونه باید از این سد عبور کنید.
متن کامل