انواع زنان

انواع زنان


اثری از: دکتر ژان شینودا بولن
شرح:
درباره کتاب : نگاه به زنان به كار،روابط جنسي،فرزند،همسر و....يكي نيست.راه كسب احساس رضايت در زندگي هم در زنان يك راه مشخص نيست معجزه اي اين كتاب در تشخيص الگوهاي متفاوت رفتاري در زنان است،الگوهايي كه به هر زني باتوجه به مختصات روانشناختي اي كه دارد كمك ميكند تا عميقا درك كند براي رشد ودستيابي به حس رضايت دقيقا سراغ چه كاري بايد برود واز چه چيزهايي بايد پرهيز كند.در سي ديی كه ضميمه كار نموده ام تلاش كردم كه هم به شما كمك كنم تا تيپ شخصيتي خود را بهتر در ميان انواع زناني كه در اين كتاب مطرح شده ،پيدا كنيد و هم با نكات كليدي مورد نياز براي هر تيپ كه بايد آن ها را بدانيد آشنا شويد.بارها درهنگام تدريس مفاهيم اين كتاب از زنان شنيده ام كه به عنوان يك زن حس ارزشمندي به خود ،قدرت پايان دادن به ترديدها هنگام تصميم گيري هاي مهم ،كسب هويت تازه ودر پرتو ان امكان مقتدرانه زيستن(بدون قياس با مردان وزنان ديگر)واز همه مهمتر كسب رضايت در زندگي موهبت هايي بوده كه نصيبشان گرديده است.اين كتاب به ده ها زبان مختلف ترجمه ودوباره تجديد چاپ شده است ،كه اين امر نشان از اين دارد كه محتواي آن مسير اطمينان بخشي براي زناني است كه ميخواهند به ابعاد شخصيتي خود مسلط باشند وبا شناخت نقاط قوت وضعف خود،در زندگي حضوري با اعتماد به نفس ومقتدر داشته باشند.مردان هم در اين كتاب درك بهتر وارتباط موثرتری با زندگي شان_مادر ،خواهر ،همسر ،همكار و دختر خود-خواهند يافت.
متن کامل
انواع زنان
60,000 تومان
کد محصول:191
شرح:
درباره کتاب : نگاه به زنان به كار،روابط جنسي،فرزند،همسر و....يكي نيست.راه كسب احساس رضايت در زندگي هم در زنان يك راه مشخص نيست معجزه اي اين كتاب در تشخيص الگوهاي متفاوت رفتاري در زنان است،الگوهايي كه به هر زني باتوجه به مختصات روانشناختي اي كه دارد كمك ميكند تا عميقا درك كند براي رشد ودستيابي به حس رضايت دقيقا سراغ چه كاري بايد برود واز چه چيزهايي بايد پرهيز كند.در سي ديی كه ضميمه كار نموده ام تلاش كردم كه هم به شما كمك كنم تا تيپ شخصيتي خود را بهتر در ميان انواع زناني كه در اين كتاب مطرح شده ،پيدا كنيد و هم با نكات كليدي مورد نياز براي هر تيپ كه بايد آن ها را بدانيد آشنا شويد.بارها درهنگام تدريس مفاهيم اين كتاب از زنان شنيده ام كه به عنوان يك زن حس ارزشمندي به خود ،قدرت پايان دادن به ترديدها هنگام تصميم گيري هاي مهم ،كسب هويت تازه ودر پرتو ان امكان مقتدرانه زيستن(بدون قياس با مردان وزنان ديگر)واز همه مهمتر كسب رضايت در زندگي موهبت هايي بوده كه نصيبشان گرديده است.اين كتاب به ده ها زبان مختلف ترجمه ودوباره تجديد چاپ شده است ،كه اين امر نشان از اين دارد كه محتواي آن مسير اطمينان بخشي براي زناني است كه ميخواهند به ابعاد شخصيتي خود مسلط باشند وبا شناخت نقاط قوت وضعف خود،در زندگي حضوري با اعتماد به نفس ومقتدر داشته باشند.مردان هم در اين كتاب درك بهتر وارتباط موثرتری با زندگي شان_مادر ،خواهر ،همسر ،همكار و دختر خود-خواهند يافت.
متن کامل