انواع زنان

انواع زنان


شرح:
درباره کتاب : نگاه به زنان به کار،روابط جنسی،فرزند،همسر و....یکی نیست.راه کسب احساس رضایت در زندگی هم در زنان یک راه مشخص نیست معجزه ای این کتاب در تشخیص الگوهای متفاوت رفتاری در زنان است،الگوهایی که به هر زنی باتوجه به مختصات روانشناختی ای که دارد کمک میکند تا عمیقا درک کند برای رشد ودستیابی به حس رضایت دقیقا سراغ چه کاری باید برود واز چه چیزهایی باید پرهیز کند.در سی دیی که ضمیمه کار نموده ام تلاش کردم که هم به شما کمک کنم تا تیپ شخصیتی خود را بهتر در میان انواع زنانی که در این کتاب مطرح شده ،پیدا کنید و هم با نکات کلیدی مورد نیاز برای هر تیپ که باید آن ها را بدانید آشنا شوید.بارها درهنگام تدریس مفاهیم این کتاب از زنان شنیده ام که به عنوان یک زن حس ارزشمندی به خود ،قدرت پایان دادن به تردیدها هنگام تصمیم گیری های مهم ،کسب هویت تازه ودر پرتو ان امکان مقتدرانه زیستن(بدون قیاس با مردان وزنان دیگر)واز همه مهمتر کسب رضایت در زندگی موهبت هایی بوده که نصیبشان گردیده است.این کتاب به ده ها زبان مختلف ترجمه ودوباره تجدید چاپ شده است ،که این امر نشان از این دارد که محتوای آن مسیر اطمینان بخشی برای زنانی است که میخواهند به ابعاد شخصیتی خود مسلط باشند وبا شناخت نقاط قوت وضعف خود،در زندگی حضوری با اعتماد به نفس ومقتدر داشته باشند.مردان هم در این کتاب درک بهتر وارتباط موثرتری با زندگی شان_مادر ،خواهر ،همسر ،همکار و دختر خود-خواهند یافت.
متن کامل
انواع زنان
85,000 تومان
کد محصول:191
شرح:
درباره کتاب : نگاه به زنان به کار،روابط جنسی،فرزند،همسر و....یکی نیست.راه کسب احساس رضایت در زندگی هم در زنان یک راه مشخص نیست معجزه ای این کتاب در تشخیص الگوهای متفاوت رفتاری در زنان است،الگوهایی که به هر زنی باتوجه به مختصات روانشناختی ای که دارد کمک میکند تا عمیقا درک کند برای رشد ودستیابی به حس رضایت دقیقا سراغ چه کاری باید برود واز چه چیزهایی باید پرهیز کند.در سی دیی که ضمیمه کار نموده ام تلاش کردم که هم به شما کمک کنم تا تیپ شخصیتی خود را بهتر در میان انواع زنانی که در این کتاب مطرح شده ،پیدا کنید و هم با نکات کلیدی مورد نیاز برای هر تیپ که باید آن ها را بدانید آشنا شوید.بارها درهنگام تدریس مفاهیم این کتاب از زنان شنیده ام که به عنوان یک زن حس ارزشمندی به خود ،قدرت پایان دادن به تردیدها هنگام تصمیم گیری های مهم ،کسب هویت تازه ودر پرتو ان امکان مقتدرانه زیستن(بدون قیاس با مردان وزنان دیگر)واز همه مهمتر کسب رضایت در زندگی موهبت هایی بوده که نصیبشان گردیده است.این کتاب به ده ها زبان مختلف ترجمه ودوباره تجدید چاپ شده است ،که این امر نشان از این دارد که محتوای آن مسیر اطمینان بخشی برای زنانی است که میخواهند به ابعاد شخصیتی خود مسلط باشند وبا شناخت نقاط قوت وضعف خود،در زندگی حضوری با اعتماد به نفس ومقتدر داشته باشند.مردان هم در این کتاب درک بهتر وارتباط موثرتری با زندگی شان_مادر ،خواهر ،همسر ،همکار و دختر خود-خواهند یافت.
متن کامل