دختر بابا

دختر بابا


اثری از: مورین مورداک
شرح:
پدر «دختر بابا» در محیط خانواده ،دختر خود را به همسر ودیگران فرزندان ترجیح می دهد .این گونه است كه «دختران بابا» حس می كنند شخصی خاص و منحصر به فرد هستند .این دختران چنان با پدرمانند سازی میكنند كه دیگر هیچ هویت مستقلی از خود ندارند.آن ها غالبا نظری هم از خود ندارند،مگر این كه با معیارهای روان بابا چك كنند تا ببینند كاری را باید انجام بدهند یا نه؟آیا شما این ویژگی ها را دارید:طرفدار مردها وقدرت مردانه هستید و دیدگاه زنان در درجه دوم اهمیت قرار دارد؟ در دوران كودكی محرم اسرارپدر بوده اید و بیش از نقش دختری ،نقش همسرش را ایفا كرده اید؟در محیط كار محرم اسرار اصحاب قدرت در سازمان هستید؟از جمله زنان ودخترانی هستید كه از خود و دیگران انتظارات زیادی دارند واگر با پاسخ منفی مواجه شوید ،بازهم دست از خواسته هایتان بر نمی دارید ؟سازش با دیگران برای تان سخت است ،چون قائل به این هستید كه در نهایت خواسته های شما اجرا خواهد شد؟ارزش ها واصولی كه پدر در زندگی داشته برای تان مهم است وشما را برای «مفید بودن»در جامع راهبری می كند؟آیا دوست دارید مثل پدرتان باشید و او شما را دوست داشته باشد؟
متن کامل
دختر بابا
33,000 تومان
کد محصول:148
شرح:
پدر «دختر بابا» در محیط خانواده ،دختر خود را به همسر ودیگران فرزندان ترجیح می دهد .این گونه است كه «دختران بابا» حس می كنند شخصی خاص و منحصر به فرد هستند .این دختران چنان با پدرمانند سازی میكنند كه دیگر هیچ هویت مستقلی از خود ندارند.آن ها غالبا نظری هم از خود ندارند،مگر این كه با معیارهای روان بابا چك كنند تا ببینند كاری را باید انجام بدهند یا نه؟آیا شما این ویژگی ها را دارید:طرفدار مردها وقدرت مردانه هستید و دیدگاه زنان در درجه دوم اهمیت قرار دارد؟ در دوران كودكی محرم اسرارپدر بوده اید و بیش از نقش دختری ،نقش همسرش را ایفا كرده اید؟در محیط كار محرم اسرار اصحاب قدرت در سازمان هستید؟از جمله زنان ودخترانی هستید كه از خود و دیگران انتظارات زیادی دارند واگر با پاسخ منفی مواجه شوید ،بازهم دست از خواسته هایتان بر نمی دارید ؟سازش با دیگران برای تان سخت است ،چون قائل به این هستید كه در نهایت خواسته های شما اجرا خواهد شد؟ارزش ها واصولی كه پدر در زندگی داشته برای تان مهم است وشما را برای «مفید بودن»در جامع راهبری می كند؟آیا دوست دارید مثل پدرتان باشید و او شما را دوست داشته باشد؟
متن کامل