مرداب روح

مرداب روح


اثری از: جیمز هولیس
شرح:
درباره کتاب :خیلی ها به شما قول خوشبختی تا به الان داده اند .شما هم مطمئنا تا اینجای زندگی که آمده اید مطمئنا حرف بسیاری از متخصصین را گوش داده اید و به اینجای زندگی آمده اید به این امید که کارهایی که آنان توصیه کرده باشند را اگر خوب انجام داده باشید باید الان خوشبخت ترین آدم روی کره زمین باشید.
واقعیت این است که قرار نیست ما در زندگی خوشبخت شویم و قصه چیز دیگری است.....مرداب روح قاعده­ های غلط ذهنی که در دنیا مرسوم شده و به شما امید واهی برای خوشبختی می دهد را می شکند.
زندگی قرار است روح و روان شما را آرام آرام وارد مرداب کند.
شما ناگزیر و ناخواسته وارد مرداب روح می شوید.
برنامه ریزی های شما هیچ تاثیری در این که شما وارد مرداب روح نشوید و زندگی را با خوشی به اتمام برسد، ندارد. مسیر شما از این مرداب روح می گذرد.
وسواس، احساس گناه داشتن، اندوهگین شدن به خاطر از دست دادن­هایی که در مسیر زندگی تجربه می­کنیم، مورد خیانت واقع شدن، دچار شک شدن در مورد موضوعاتی که قبلا با اعتقاد کامل نسبت به آن برخورد داشته­ ایم، احساس تنهایی که می تواند در برخی مواقع بر ما مستولی شود، افسردگی، درماندگی، ناامیدی، وسواس، اعتیاد به هر چیزی از موادر مخدر گرفته تا اینترنت و هر چیزی که زندگی ما را درگیر خود می کند، خشم، ترس و اضطراب همه از مصادیق مرداب های روح هستند.شما با کتاب مرداب روح، می توانید براحتی راهکارهای لازم برای عبور از این مرداب ها را فرابگیرید.به جای آنکه در مرداب روح بمانید و عمرتان بگذرد و در حسرت دیدن معنای زندگی با زندگی بدرود کنید، اکنون می توانید با این کتاب حظ کاملی از زندگی ببرید.
متن کامل
مرداب روح
21,000 تومان
کد محصول:168
شرح:
درباره کتاب :خیلی ها به شما قول خوشبختی تا به الان داده اند .شما هم مطمئنا تا اینجای زندگی که آمده اید مطمئنا حرف بسیاری از متخصصین را گوش داده اید و به اینجای زندگی آمده اید به این امید که کارهایی که آنان توصیه کرده باشند را اگر خوب انجام داده باشید باید الان خوشبخت ترین آدم روی کره زمین باشید.
واقعیت این است که قرار نیست ما در زندگی خوشبخت شویم و قصه چیز دیگری است.....مرداب روح قاعده­ های غلط ذهنی که در دنیا مرسوم شده و به شما امید واهی برای خوشبختی می دهد را می شکند.
زندگی قرار است روح و روان شما را آرام آرام وارد مرداب کند.
شما ناگزیر و ناخواسته وارد مرداب روح می شوید.
برنامه ریزی های شما هیچ تاثیری در این که شما وارد مرداب روح نشوید و زندگی را با خوشی به اتمام برسد، ندارد. مسیر شما از این مرداب روح می گذرد.
وسواس، احساس گناه داشتن، اندوهگین شدن به خاطر از دست دادن­هایی که در مسیر زندگی تجربه می­کنیم، مورد خیانت واقع شدن، دچار شک شدن در مورد موضوعاتی که قبلا با اعتقاد کامل نسبت به آن برخورد داشته­ ایم، احساس تنهایی که می تواند در برخی مواقع بر ما مستولی شود، افسردگی، درماندگی، ناامیدی، وسواس، اعتیاد به هر چیزی از موادر مخدر گرفته تا اینترنت و هر چیزی که زندگی ما را درگیر خود می کند، خشم، ترس و اضطراب همه از مصادیق مرداب های روح هستند.شما با کتاب مرداب روح، می توانید براحتی راهکارهای لازم برای عبور از این مرداب ها را فرابگیرید.به جای آنکه در مرداب روح بمانید و عمرتان بگذرد و در حسرت دیدن معنای زندگی با زندگی بدرود کنید، اکنون می توانید با این کتاب حظ کاملی از زندگی ببرید.
متن کامل