مادری مناسب فرزند شما

مادری مناسب فرزند شما


شرح:

کودکان ارزشمندترین سرمایه‌های انسانی هر کشور به‌شمار می‌روند و در ساختن جامعه
آینده نقش مؤثرتری دارند. اما شرط تحقق این اثربخشی، برخورداری آنان از توانمندی و
کارایی لازم در زندگی است. این توانمندی‌ها، آموختنی است و شکل‌گیری آن‌ها در سال‌های
حساس کودکی و محیط خانواده آغاز می‌شود
.

در فرآیند این آموختن، عوامل متعددی نقش دارند که والدین، به‌ویژه مادران از
آن جمله‌اند. فرآیند آموختن یا تربیت، راهی برای دستیابی به توانمندسازی کودکان و به
تبع آن، جامعه است
.این فرآیند نه تنها برای کودکان، که برای والدین هم
آموختنی است و در دوران پیچیده و دشوار کنونی، با توجه به نیازهای موجود، آموزش‌های
اندک، پراکنده و ناآگاهانه برای انجام آن کافی نیست. به همین علت، الگوها و سبک‌های
تربیتی متعددی با نام شیوه‌های فرزندپروری مطلوب از طرف روان‌شناسان و کارشناسان تعلیم
و تربیت در جهان ارائه شده و برخی از آن‌ها در کشور ما نیز مطرح شده است. علاوه بر
این منابع علمی، کارگاه‌ها و جلسات آموزشی متعددی از طرف مراکز علمی و فرهنگی برگزار
گردیده است. این اقدامات تا حدی تأثیرگذار بوده است. اما هنوز نتوانسته است والدین
را آگاهانه و قاطعانه در کاربرد روش‌های مناسب برای تربیت فرزندان‌شان موفق سازد و
به‌نظر می‌رسد در این زمینه، چالش‌هایی وجود دارد که نیازمند بررسی و چاره‌ جویی است.
متن کامل
مادری مناسب فرزند شما
76,000 تومان
کد محصول:377
شرح:

کودکان ارزشمندترین سرمایه‌های انسانی هر کشور به‌شمار می‌روند و در ساختن جامعه
آینده نقش مؤثرتری دارند. اما شرط تحقق این اثربخشی، برخورداری آنان از توانمندی و
کارایی لازم در زندگی است. این توانمندی‌ها، آموختنی است و شکل‌گیری آن‌ها در سال‌های
حساس کودکی و محیط خانواده آغاز می‌شود
.

در فرآیند این آموختن، عوامل متعددی نقش دارند که والدین، به‌ویژه مادران از
آن جمله‌اند. فرآیند آموختن یا تربیت، راهی برای دستیابی به توانمندسازی کودکان و به
تبع آن، جامعه است
.این فرآیند نه تنها برای کودکان، که برای والدین هم
آموختنی است و در دوران پیچیده و دشوار کنونی، با توجه به نیازهای موجود، آموزش‌های
اندک، پراکنده و ناآگاهانه برای انجام آن کافی نیست. به همین علت، الگوها و سبک‌های
تربیتی متعددی با نام شیوه‌های فرزندپروری مطلوب از طرف روان‌شناسان و کارشناسان تعلیم
و تربیت در جهان ارائه شده و برخی از آن‌ها در کشور ما نیز مطرح شده است. علاوه بر
این منابع علمی، کارگاه‌ها و جلسات آموزشی متعددی از طرف مراکز علمی و فرهنگی برگزار
گردیده است. این اقدامات تا حدی تأثیرگذار بوده است. اما هنوز نتوانسته است والدین
را آگاهانه و قاطعانه در کاربرد روش‌های مناسب برای تربیت فرزندان‌شان موفق سازد و
به‌نظر می‌رسد در این زمینه، چالش‌هایی وجود دارد که نیازمند بررسی و چاره‌ جویی است.
متن کامل