مادری مناسب فرزند شما

مادری مناسب فرزند شما


شرح:
سبک های مادری، شما را از گیجی و ابهام در انتخاب روش صحیح برای تربیت فرزندتان خارج می کند. تئوری روانشناسی تحلیلی که در این کتاب از آن بهره برده شده ما را مقید می کند تا از نسخه دادن کلی برای تربیت به شدت پرهیز کنیم.
بسیار شنیده ایم که همه ما متفاوت با هم خلق شده ایم ولی شاید کمتر کسی برای ما موشکافانه و دقیق تفاوت های ما را با دیگری تشریح کرده باشد.
این کتاب به طور واضح و دقیق همراه با مثال های کاربردی نقاط اشتراک و تفاوت های تان را با فرزندتان به شما می گوید.
این موضوع چند نتیجه مثبت و متفاوت را خلق می کند:
—- منشا اختلافات خود را با فرزندتان به خوبی در می یابید
—--راه حل های خاص برای بهبود روابط و تاثیرگذاری بیشتر بر روی فرزندتان را خواهید یافت.
در نهایت شما دیگر اضطراب و ابهام های معمول مادران در خصوص نحوه درست عمل کردن در تربیت فرزندتان را نخواهید داشت و با اطمینان بیشتری برای تربیت فرزندتان قدم برمی دارید و طبیعتا نتایج شگفت انگیزی را نیز شاهد خواهید بود.


متن کامل
مادری مناسب فرزند شما
76,000 تومان
کد محصول:377
شرح:
سبک های مادری، شما را از گیجی و ابهام در انتخاب روش صحیح برای تربیت فرزندتان خارج می کند. تئوری روانشناسی تحلیلی که در این کتاب از آن بهره برده شده ما را مقید می کند تا از نسخه دادن کلی برای تربیت به شدت پرهیز کنیم.
بسیار شنیده ایم که همه ما متفاوت با هم خلق شده ایم ولی شاید کمتر کسی برای ما موشکافانه و دقیق تفاوت های ما را با دیگری تشریح کرده باشد.
این کتاب به طور واضح و دقیق همراه با مثال های کاربردی نقاط اشتراک و تفاوت های تان را با فرزندتان به شما می گوید.
این موضوع چند نتیجه مثبت و متفاوت را خلق می کند:
—- منشا اختلافات خود را با فرزندتان به خوبی در می یابید
—--راه حل های خاص برای بهبود روابط و تاثیرگذاری بیشتر بر روی فرزندتان را خواهید یافت.
در نهایت شما دیگر اضطراب و ابهام های معمول مادران در خصوص نحوه درست عمل کردن در تربیت فرزندتان را نخواهید داشت و با اطمینان بیشتری برای تربیت فرزندتان قدم برمی دارید و طبیعتا نتایج شگفت انگیزی را نیز شاهد خواهید بود.


متن کامل