انواع کودکان

انواع کودکان


شرح:
تربیت مؤثر از دیدگاه خیلی ها، روش سختگیرانه ای است
، با این مفهوم که هر چه بچه ها به پدر و مادرشان شبیه تر بشوند، تربیت آنها موفقیت
آمیزتر بوده است. از دیدگاه روش تربیت قدیمی هر قدر که فرزند شما رفتار بهتری داشته
باشد شما پدر و مادر موفق تری بودهاید و این دیدگاه، توجهی به شادی و سلامتی احساسی
بچه ها نداشته است. اگر فرزندان مؤدب، خوش رفتار و بدون مشکل بودند اینطور نتیجه گیری
می شد که تربیت آنها تربیتی مؤثرتر و موفق بوده است و در واقع این نکته مهم که رفتار
والدین قطعه بسیار مهمی از این پازل است، نادیده گرفته می شده است.

انتظاراتی
که امروزه ما از والدین و فرزندان داریم با گذشته فرق کرده است ولی همچنان این انتظارات
بسیار سطح بالا هستند. امروزه ما نه تنها انتظار داریم فرزندانمان مؤدب، موفق و مسئولیت
پذیر باشند، بلکه در عین حال می خواهیم که آنها از نظر احساسی و روحی و روانی هم، شاد
و سالم باشند. ولی در دنیای واقعی اغلب والدین هنگام رویارویی با چالش های تربیتی گیج
می شوند و مطمئن نیستند که باید چه بکنند.
متن کامل
انواع کودکان
97,000 تومان
کد محصول:376
شرح:
تربیت مؤثر از دیدگاه خیلی ها، روش سختگیرانه ای است
، با این مفهوم که هر چه بچه ها به پدر و مادرشان شبیه تر بشوند، تربیت آنها موفقیت
آمیزتر بوده است. از دیدگاه روش تربیت قدیمی هر قدر که فرزند شما رفتار بهتری داشته
باشد شما پدر و مادر موفق تری بودهاید و این دیدگاه، توجهی به شادی و سلامتی احساسی
بچه ها نداشته است. اگر فرزندان مؤدب، خوش رفتار و بدون مشکل بودند اینطور نتیجه گیری
می شد که تربیت آنها تربیتی مؤثرتر و موفق بوده است و در واقع این نکته مهم که رفتار
والدین قطعه بسیار مهمی از این پازل است، نادیده گرفته می شده است.

انتظاراتی
که امروزه ما از والدین و فرزندان داریم با گذشته فرق کرده است ولی همچنان این انتظارات
بسیار سطح بالا هستند. امروزه ما نه تنها انتظار داریم فرزندانمان مؤدب، موفق و مسئولیت
پذیر باشند، بلکه در عین حال می خواهیم که آنها از نظر احساسی و روحی و روانی هم، شاد
و سالم باشند. ولی در دنیای واقعی اغلب والدین هنگام رویارویی با چالش های تربیتی گیج
می شوند و مطمئن نیستند که باید چه بکنند.
متن کامل