عاشقی یعنی جدایی

عاشقی یعنی جدایی


اثری از: گای کارنو
شرح:
درباره کتاب :اين ايده كه عشق قرار است خوشبختي به بار آورد تقريبا چند وقتي است كه در حال منسوخ شدن است .روابط زود شكل ميگيرند و زود هم به خزان خود مي رسند.اين كتاب اكنون در دستان شما قرار گرفته تا زندگي شما را زيرورو كند.شما را به تعمقي وا ميدارد كه در يك ان به خودتان مي آييد و متوجه مي شويد كه عمري را بدون عشق حقيقي ويا در حسرت رسيدن به آن گذرانده ايدو ناخودآگاه موجبات تخريب روابط و يا حداقل لذت نبردن از زندگيتان را فراهم كرده ايد.اين كتاب علاوه بر اينكه زمينه ساز ايجاد ارامش وعشق پايدار در زندگي زناشويي مي شود.آگاهي مناسبي را در زمينه انتخاب همسردر اختيار افراد مجرد قرار مي دهد تا انتخابي هوشمندانه داشته باشند.
متن کامل
عاشقی یعنی جدایی
30,000 تومان
کد محصول:166
شرح:
درباره کتاب :اين ايده كه عشق قرار است خوشبختي به بار آورد تقريبا چند وقتي است كه در حال منسوخ شدن است .روابط زود شكل ميگيرند و زود هم به خزان خود مي رسند.اين كتاب اكنون در دستان شما قرار گرفته تا زندگي شما را زيرورو كند.شما را به تعمقي وا ميدارد كه در يك ان به خودتان مي آييد و متوجه مي شويد كه عمري را بدون عشق حقيقي ويا در حسرت رسيدن به آن گذرانده ايدو ناخودآگاه موجبات تخريب روابط و يا حداقل لذت نبردن از زندگيتان را فراهم كرده ايد.اين كتاب علاوه بر اينكه زمينه ساز ايجاد ارامش وعشق پايدار در زندگي زناشويي مي شود.آگاهي مناسبي را در زمينه انتخاب همسردر اختيار افراد مجرد قرار مي دهد تا انتخابي هوشمندانه داشته باشند.
متن کامل