خرید ارزی 021-88524100 هـــفت روز هفتـــه 10 صبـــح تا 6 عصـــر ورود ثبت نام
دسته بندی رابطه زن و مرد / ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۰ خطرات مردهای سر به زیر
افزایش سایز متن

آیا برای شما اتفاق افتاده که حرفی یا رفتاری از کسی ببینید یا بشنوید و ناگهان بفهمید ، او مدت ها برای شما یا دیگران نقش بازی می کرده ؟!
روزی سایه های انسان ، قدرتمند و آشوبگر ، از درون او طغیان می کنند ، عقل مصلحت اندیشی را به بند می کشند و تمام آنچه با نقش و نقاب و خود فریبی اندوخته ، به باد رسوایی می دهند

شاید دیر ، اما ناگزیر ...

فرم ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه