دسته بندی ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰ چرا نباید مزاحم دو شلواره ها بشویم؟

بارها دیده ایم که رشد دیگری موجب هراس و حس جاماندن در ما می‌شود. به نظر شما ریشۀ این حس کجاست؟ منبع :کلاس صوتی عقده ها.

فرم ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه