خرید ارزی 021-88524100 هـــفت روز هفتـــه 10 صبـــح تا 6 عصـــر ورود ثبت نام
دسته بندی فرزند پروری / ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۰ والدین چگونه فرزندان را طلسم می‌کنند؟

آیا در کسانی متوجه این طلسم شدن، شده اید؟

آیا ناخواسته دیالوگ هایی با شما شده که حس کنید، هسته مرکزی این طلسم شدگی در شما کاشته شده ؟

آیا به عنوان پدر و مادر دیالوگ هایی دارید که این خطر و تهدید را به زندگی فرزندتان دعوت کرده اید؟

فرم ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه