خرید ارزی 021-88524100 هـــفت روز هفتـــه 10 صبـــح تا 6 عصـــر ورود ثبت نام
دسته بندی فرزند پروری / ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱ زنای عاطفی چیست؟
افزایش سایز متن

نوع رابطۀ دختر و پدر و بالعکس مادر و پسر تعیین کنندۀ کیفیت روابط عاطفی فرزندان در آینده خواهد بود .
اگر دقیقا ندانید که این تأثیرگذاری چیست؟
محکوم به زدن آسیب به خود و رابطه اتان هم با والدین و هم با طرف رابطه‌تان خواهید شد

فرم ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه