دسته بندی ۰۴ خرداد ماه ۱۴۰۱ چرا معمولاً نه گفتن اینقدر دشوار است؟

خیلی مواقع ما خودمان را مجبور می‌کنیم که نقاب رضایت برچهره بزنیم. اما به په قیمتی ؟ چرا باید خودمان را به حساب نیاوریم؟ چرا باید احساس واقعی‌مان را به دیگران نگوییم؟

فرم ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه