خرید ارزی 021-88524100 هـــفت روز هفتـــه 10 صبـــح تا 6 عصـــر ورود ثبت نام
دسته بندی ۰۴ خرداد ماه ۱۴۰۱ چرا معمولاً نه گفتن اینقدر دشوار است؟

خیلی مواقع ما خودمان را مجبور می‌کنیم که نقاب رضایت برچهره بزنیم. اما به په قیمتی ؟ چرا باید خودمان را به حساب نیاوریم؟ چرا باید احساس واقعی‌مان را به دیگران نگوییم؟

فرم ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه