سفر قهرمانی زن ( دانلودی )

سفر قهرمانی زن ( دانلودی )


شرح:
من که شادمانی حقیقی و احساس رضایت خود را گم کرده ام، چه باید بکنم؟چه باید بکنم که زندگی ام از نو زنده شود؟پیام ها و کمک این سفر برای زنان: - چگونه می توانیم زخم های خود را شفا دهیم و شفاگری زنانه را بیاموزیم؟- چگونه می توانیم به درک و رابطه متعادلی با مادر برسیم؟ - اگر رابطه با بدن زنانه خود را از دست دادیم، چگونه با آن مجدداً رابطه برقرار کنیم؟- چرا در اوج موفقیت های اجتماعی سوالی پوچ کننده به سراغمان می آید : فایده تمام این ها چیست؟ - چرا بارها تا سه می شمارم، اما هرگز کاری را که باید آغاز نمی کنم؟پیام های این سفر برای مردان دارد:- آیا احساس کرده اید که سرچشمه شور و خلاقیت شما دچار اختلال شده است؟ چه باید کرد؟ - آیا احساس کرده اید که می خواهید همسری یا همراهی بسیار هنرمند و با شور و شوق داشته باشید، در حالی که خود این ویژگی ها را ندارید؟ چرا؟ - آیا احساس کرده اید که زنانگی برایتان موضوعی بسیار پیچیده است و تضادهای زنان را کاملاً غیر منطقی می دانید؟ - آیا از کار و رابطه خود با زنان احساس رضایت دارید؟
متن کامل
سفر قهرمانی زن ( دانلودی )
---- 276,000 تومان
کد محصول:130
شرح:
من که شادمانی حقیقی و احساس رضایت خود را گم کرده ام، چه باید بکنم؟چه باید بکنم که زندگی ام از نو زنده شود؟پیام ها و کمک این سفر برای زنان: - چگونه می توانیم زخم های خود را شفا دهیم و شفاگری زنانه را بیاموزیم؟- چگونه می توانیم به درک و رابطه متعادلی با مادر برسیم؟ - اگر رابطه با بدن زنانه خود را از دست دادیم، چگونه با آن مجدداً رابطه برقرار کنیم؟- چرا در اوج موفقیت های اجتماعی سوالی پوچ کننده به سراغمان می آید : فایده تمام این ها چیست؟ - چرا بارها تا سه می شمارم، اما هرگز کاری را که باید آغاز نمی کنم؟پیام های این سفر برای مردان دارد:- آیا احساس کرده اید که سرچشمه شور و خلاقیت شما دچار اختلال شده است؟ چه باید کرد؟ - آیا احساس کرده اید که می خواهید همسری یا همراهی بسیار هنرمند و با شور و شوق داشته باشید، در حالی که خود این ویژگی ها را ندارید؟ چرا؟ - آیا احساس کرده اید که زنانگی برایتان موضوعی بسیار پیچیده است و تضادهای زنان را کاملاً غیر منطقی می دانید؟ - آیا از کار و رابطه خود با زنان احساس رضایت دارید؟
متن کامل