تقدیر زنان

تقدیر زنان


اثری از: مدرس: سید سهیل رضایی
شرح:
مخاطبان مجموعه: زنان و والديني که فرزند دختردارند توجه: این محصول پیشتر با عنوان تاثیر پدر و مادر بر سرنوشت خوب یا بد دختر نیز عرضه شده است چرا عليرغم تلاش هايي که مي کنيم احساس رضايت مان کم است؟ريشه اضطراب ها، دلهره ها، ترس ها، و افسردگي هاي ما با وجود موفقيت هايمان کجاست؟دليل ترس از ازدواج در دختراني که در ظاهر بسيار قابل هستند چيست؟چرا من هم مثل مادرم حال خوبي در زندگي ندارم؟چرا با وجود اينکه تلاش کرده ام برعکس مادرم شده ام بازهم شبيه او شده ام؟مهمترين رسالت ما (بويژه در ميانسالي) در زندگي چيست؟ريشه انتخاب هاي امروز من کجاست؟چرا برخي از دخترها سراغ کارهاي درآمدزا نمي روند؟ و چه آسيب هايي در کمين اين دختران است؟پدران خارق العاده چه صدماتي به زندگي دختران شان مي زنند؟ و چرا؟منبع توليد آرزوها و تصميم هاي ما در زندگي چيست؟عقده ها در روان ما چگونه عمل مي کنند؟چه زماني تحول و بيداري را در زندگي مان تجربه خواهيم کرد؟چرا برخي دختران همسرانشان را با پدرشان اشتباه مي گيرند؟چرا برخي مادران حضور شان در خانه کمرنگ، بي اهميت و تقريبا هيچ کاره مي شوند؟چرا برخي دختران به محض مشاهده نشانه هاي سلطه گري از سوي طرف مقابل رابطه را ترک مي کنند؟ (چگونه ما براساس طبع رواني مان کسي را به رابطه دعوت مي کنيم؟)چرا برخي دختران براي ازدواج سراغ مردي نرم تر و عاطفي تر از پدر خود مي روند؟چه مي شود که دختر در کودکي با اين سوال مواجه مي شود که "چرا نمي توانم با پدرم ازدواج کنم؟"چه مي شود که پدر عاشق تاييدهاي و حمايت هاي دخترش مي شود؟3 استراتژي مقابله با حس هايي که در کودکي به پدر و مادرمان پيدا کرده ايم چيست؟چگونه ما توسط والدين مان کوک مي شويم؟چرا حس هاي ما به پدر و مادرمان در کودکي حائز اهميت فراوانند؟عقده پدر منفي چگونه بر روي دختر تاثير مي گذارد؟ريشه تصميمات عقده اي چيست؟چگونه دختر عين پدرش ديکتاتور مي شود؟چرا دختر با کسي که نقطه مقابل پدرش است ازدواج مي کند ولي تحقير همسر را دستور کار خود قرار مي دهد ؟چگونه اسير نظام هاي ارزشي والدين مي شويم؟چرا از دست دادن يا ريسک کردن براي عده اي دشوار است؟چگونه با فرزندمان رفتار کنيم که بدون آسيب روحي بالغ شود؟چه کنيم تا فرزندمان اشتباهات ما را تکرار نکنند؟عقده پدر مثبت چگونه بر روي دختر تاثير مي گذارد؟پدر تا چه ميزان بهتر است با دختر صميمي باشد؟دختراني که قرار بوده پسر شوند ولي دختر به دنيا آمده اند چگونه مي توانند اسير عقده پدر باقي بمانند؟
متن کامل
تقدیر زنان
---- 180,000 تومان
کد محصول:100
شرح:
مخاطبان مجموعه: زنان و والديني که فرزند دختردارند توجه: این محصول پیشتر با عنوان تاثیر پدر و مادر بر سرنوشت خوب یا بد دختر نیز عرضه شده است چرا عليرغم تلاش هايي که مي کنيم احساس رضايت مان کم است؟ريشه اضطراب ها، دلهره ها، ترس ها، و افسردگي هاي ما با وجود موفقيت هايمان کجاست؟دليل ترس از ازدواج در دختراني که در ظاهر بسيار قابل هستند چيست؟چرا من هم مثل مادرم حال خوبي در زندگي ندارم؟چرا با وجود اينکه تلاش کرده ام برعکس مادرم شده ام بازهم شبيه او شده ام؟مهمترين رسالت ما (بويژه در ميانسالي) در زندگي چيست؟ريشه انتخاب هاي امروز من کجاست؟چرا برخي از دخترها سراغ کارهاي درآمدزا نمي روند؟ و چه آسيب هايي در کمين اين دختران است؟پدران خارق العاده چه صدماتي به زندگي دختران شان مي زنند؟ و چرا؟منبع توليد آرزوها و تصميم هاي ما در زندگي چيست؟عقده ها در روان ما چگونه عمل مي کنند؟چه زماني تحول و بيداري را در زندگي مان تجربه خواهيم کرد؟چرا برخي دختران همسرانشان را با پدرشان اشتباه مي گيرند؟چرا برخي مادران حضور شان در خانه کمرنگ، بي اهميت و تقريبا هيچ کاره مي شوند؟چرا برخي دختران به محض مشاهده نشانه هاي سلطه گري از سوي طرف مقابل رابطه را ترک مي کنند؟ (چگونه ما براساس طبع رواني مان کسي را به رابطه دعوت مي کنيم؟)چرا برخي دختران براي ازدواج سراغ مردي نرم تر و عاطفي تر از پدر خود مي روند؟چه مي شود که دختر در کودکي با اين سوال مواجه مي شود که "چرا نمي توانم با پدرم ازدواج کنم؟"چه مي شود که پدر عاشق تاييدهاي و حمايت هاي دخترش مي شود؟3 استراتژي مقابله با حس هايي که در کودکي به پدر و مادرمان پيدا کرده ايم چيست؟چگونه ما توسط والدين مان کوک مي شويم؟چرا حس هاي ما به پدر و مادرمان در کودکي حائز اهميت فراوانند؟عقده پدر منفي چگونه بر روي دختر تاثير مي گذارد؟ريشه تصميمات عقده اي چيست؟چگونه دختر عين پدرش ديکتاتور مي شود؟چرا دختر با کسي که نقطه مقابل پدرش است ازدواج مي کند ولي تحقير همسر را دستور کار خود قرار مي دهد ؟چگونه اسير نظام هاي ارزشي والدين مي شويم؟چرا از دست دادن يا ريسک کردن براي عده اي دشوار است؟چگونه با فرزندمان رفتار کنيم که بدون آسيب روحي بالغ شود؟چه کنيم تا فرزندمان اشتباهات ما را تکرار نکنند؟عقده پدر مثبت چگونه بر روي دختر تاثير مي گذارد؟پدر تا چه ميزان بهتر است با دختر صميمي باشد؟دختراني که قرار بوده پسر شوند ولي دختر به دنيا آمده اند چگونه مي توانند اسير عقده پدر باقي بمانند؟
متن کامل