تقدیر زنان ( دانلودی )

تقدیر زنان ( دانلودی )


شرح:
مخاطبان مجموعه: زنان و والدینی که فرزند دختردارند توجه: این محصول پیشتر با عنوان تاثیر پدر و مادر بر سرنوشت خوب یا بد دختر نیز عرضه شده است چرا علیرغم تلاش هایی که می کنیم احساس رضایت مان کم است؟ریشه اضطراب ها، دلهره ها، ترس ها، و افسردگی های ما با وجود موفقیت هایمان کجاست؟دلیل ترس از ازدواج در دخترانی که در ظاهر بسیار قابل هستند چیست؟چرا من هم مثل مادرم حال خوبی در زندگی ندارم؟چرا با وجود اینکه تلاش کرده ام برعکس مادرم شده ام بازهم شبیه او شده ام؟مهمترین رسالت ما (بویژه در میانسالی) در زندگی چیست؟ریشه انتخاب های امروز من کجاست؟چرا برخی از دخترها سراغ کارهای درآمدزا نمی روند؟ و چه آسیب هایی در کمین این دختران است؟پدران خارق العاده چه صدماتی به زندگی دختران شان می زنند؟ و چرا؟منبع تولید آرزوها و تصمیم های ما در زندگی چیست؟عقده ها در روان ما چگونه عمل می کنند؟چه زمانی تحول و بیداری را در زندگی مان تجربه خواهیم کرد؟چرا برخی دختران همسرانشان را با پدرشان اشتباه می گیرند؟چرا برخی مادران حضور شان در خانه کمرنگ، بی اهمیت و تقریبا هیچ کاره می شوند؟چرا برخی دختران به محض مشاهده نشانه های سلطه گری از سوی طرف مقابل رابطه را ترک می کنند؟ (چگونه ما براساس طبع روانی مان کسی را به رابطه دعوت می کنیم؟)چرا برخی دختران برای ازدواج سراغ مردی نرم تر و عاطفی تر از پدر خود می روند؟چه می شود که دختر در کودکی با این سوال مواجه می شود که "چرا نمی توانم با پدرم ازدواج کنم؟"چه می شود که پدر عاشق تاییدهای و حمایت های دخترش می شود؟3 استراتژی مقابله با حس هایی که در کودکی به پدر و مادرمان پیدا کرده ایم چیست؟چگونه ما توسط والدین مان کوک می شویم؟چرا حس های ما به پدر و مادرمان در کودکی حائز اهمیت فراوانند؟عقده پدر منفی چگونه بر روی دختر تاثیر می گذارد؟ریشه تصمیمات عقده ای چیست؟چگونه دختر عین پدرش دیکتاتور می شود؟چرا دختر با کسی که نقطه مقابل پدرش است ازدواج می کند ولی تحقیر همسر را دستور کار خود قرار می دهد ؟چگونه اسیر نظام های ارزشی والدین می شویم؟چرا از دست دادن یا ریسک کردن برای عده ای دشوار است؟چگونه با فرزندمان رفتار کنیم که بدون آسیب روحی بالغ شود؟چه کنیم تا فرزندمان اشتباهات ما را تکرار نکنند؟عقده پدر مثبت چگونه بر روی دختر تاثیر می گذارد؟پدر تا چه میزان بهتر است با دختر صمیمی باشد؟دخترانی که قرار بوده پسر شوند ولی دختر به دنیا آمده اند چگونه می توانند اسیر عقده پدر باقی بمانند؟
متن کامل
تقدیر زنان ( دانلودی )
---- 216,000 تومان
کد محصول:100
شرح:
مخاطبان مجموعه: زنان و والدینی که فرزند دختردارند توجه: این محصول پیشتر با عنوان تاثیر پدر و مادر بر سرنوشت خوب یا بد دختر نیز عرضه شده است چرا علیرغم تلاش هایی که می کنیم احساس رضایت مان کم است؟ریشه اضطراب ها، دلهره ها، ترس ها، و افسردگی های ما با وجود موفقیت هایمان کجاست؟دلیل ترس از ازدواج در دخترانی که در ظاهر بسیار قابل هستند چیست؟چرا من هم مثل مادرم حال خوبی در زندگی ندارم؟چرا با وجود اینکه تلاش کرده ام برعکس مادرم شده ام بازهم شبیه او شده ام؟مهمترین رسالت ما (بویژه در میانسالی) در زندگی چیست؟ریشه انتخاب های امروز من کجاست؟چرا برخی از دخترها سراغ کارهای درآمدزا نمی روند؟ و چه آسیب هایی در کمین این دختران است؟پدران خارق العاده چه صدماتی به زندگی دختران شان می زنند؟ و چرا؟منبع تولید آرزوها و تصمیم های ما در زندگی چیست؟عقده ها در روان ما چگونه عمل می کنند؟چه زمانی تحول و بیداری را در زندگی مان تجربه خواهیم کرد؟چرا برخی دختران همسرانشان را با پدرشان اشتباه می گیرند؟چرا برخی مادران حضور شان در خانه کمرنگ، بی اهمیت و تقریبا هیچ کاره می شوند؟چرا برخی دختران به محض مشاهده نشانه های سلطه گری از سوی طرف مقابل رابطه را ترک می کنند؟ (چگونه ما براساس طبع روانی مان کسی را به رابطه دعوت می کنیم؟)چرا برخی دختران برای ازدواج سراغ مردی نرم تر و عاطفی تر از پدر خود می روند؟چه می شود که دختر در کودکی با این سوال مواجه می شود که "چرا نمی توانم با پدرم ازدواج کنم؟"چه می شود که پدر عاشق تاییدهای و حمایت های دخترش می شود؟3 استراتژی مقابله با حس هایی که در کودکی به پدر و مادرمان پیدا کرده ایم چیست؟چگونه ما توسط والدین مان کوک می شویم؟چرا حس های ما به پدر و مادرمان در کودکی حائز اهمیت فراوانند؟عقده پدر منفی چگونه بر روی دختر تاثیر می گذارد؟ریشه تصمیمات عقده ای چیست؟چگونه دختر عین پدرش دیکتاتور می شود؟چرا دختر با کسی که نقطه مقابل پدرش است ازدواج می کند ولی تحقیر همسر را دستور کار خود قرار می دهد ؟چگونه اسیر نظام های ارزشی والدین می شویم؟چرا از دست دادن یا ریسک کردن برای عده ای دشوار است؟چگونه با فرزندمان رفتار کنیم که بدون آسیب روحی بالغ شود؟چه کنیم تا فرزندمان اشتباهات ما را تکرار نکنند؟عقده پدر مثبت چگونه بر روی دختر تاثیر می گذارد؟پدر تا چه میزان بهتر است با دختر صمیمی باشد؟دخترانی که قرار بوده پسر شوند ولی دختر به دنیا آمده اند چگونه می توانند اسیر عقده پدر باقی بمانند؟
متن کامل