چهار عامل  سازنده و نابودگر در روابط زن ومرد - فرانکفورت

چهار عامل سازنده و نابودگر در روابط زن ومرد - فرانکفورت


زمان برگزاری:06 مهر 1398 ساعت 12:00
شرح:
تاریخ و زمان برگزاری :
شنبه 28 سپتامبر ساعت 12 الی 18
یکشنبه 29 سپتامبر ساعت 10 الی 16


چگونه گذشته هر کدام از ما می تواند مزاحم داشتن یک رابطه مناسب شود، و بی اعتنایی به آن و نادیده گرفتنش به سادگی می تواند اسباب طغیان­های نابودگر را فراهم کنند و پخته عمل کردن نسبت به آن به مرور رابطه را به صمیمیت بیشتر نزدیک خواهد کرد! مسیر این پختگی چیست ؟

  • بیش از 90 % یک رابطه را ناخود آگاه ما اداره می­کند و نداشتن شیوه تاثیری آن یعنی ما در رابطه­هایی هستیم که 90% آن از اداره و شناخت ما خارج است .
و این یعنی سپردن زندگی به دست طوفان­های ناخودآگاهی، که بدون اراده و خواست ما بهترین و مهمترین و روزمره ترین بخش زندگی را به سادگی دچار آسیب و آشوب می کنند ، و هر بار که اراده می کنیم اوضاع را با صبر و تحمل بهتر کنیم، چون درکی از بازیگران اصلی در ناخود آگاه خود نداریم بعد از چند روز آرامش یا طوفانی بزرگتر برپا می شود و یا با حداکثر رعایتها بعد از چند سال آرامش، افسردگی، جدایی عاطفی و سر انجام خیانتی درد آور از قلب یک زندگی به ظاهر آرام سر در می آورد. ما درباره چهار بازیگر اصلی و اداره کننده ناخود آگاه شما می خواهیم صحبت کنیم. البته با انها نمی شود سریع به توافق و جمع بندی رسید اما به مرور می توان مسیر طوفانهایی آن را به گونه ای هدایت کرد که تاثیرات تخریبی کمتری بگذارند.و به مرور از انها کمک گرفت تا صمیمت و آرامش بیشتری در روابط بر قرار کنند.

برای شناخت بهتر ناخود آگاه سمینار وین هم مباحث بسیار کلیدی مهمی مطرح خواهد کرد ، اگر فرصت دارید آنرا هم از دست ندهید.

متن کامل
چهار عامل  سازنده و نابودگر در روابط زن ومرد - فرانکفورت
----
کد محصول:420
شرح:
تاریخ و زمان برگزاری :
شنبه 28 سپتامبر ساعت 12 الی 18
یکشنبه 29 سپتامبر ساعت 10 الی 16


چگونه گذشته هر کدام از ما می تواند مزاحم داشتن یک رابطه مناسب شود، و بی اعتنایی به آن و نادیده گرفتنش به سادگی می تواند اسباب طغیان­های نابودگر را فراهم کنند و پخته عمل کردن نسبت به آن به مرور رابطه را به صمیمیت بیشتر نزدیک خواهد کرد! مسیر این پختگی چیست ؟

  • بیش از 90 % یک رابطه را ناخود آگاه ما اداره می­کند و نداشتن شیوه تاثیری آن یعنی ما در رابطه­هایی هستیم که 90% آن از اداره و شناخت ما خارج است .
و این یعنی سپردن زندگی به دست طوفان­های ناخودآگاهی، که بدون اراده و خواست ما بهترین و مهمترین و روزمره ترین بخش زندگی را به سادگی دچار آسیب و آشوب می کنند ، و هر بار که اراده می کنیم اوضاع را با صبر و تحمل بهتر کنیم، چون درکی از بازیگران اصلی در ناخود آگاه خود نداریم بعد از چند روز آرامش یا طوفانی بزرگتر برپا می شود و یا با حداکثر رعایتها بعد از چند سال آرامش، افسردگی، جدایی عاطفی و سر انجام خیانتی درد آور از قلب یک زندگی به ظاهر آرام سر در می آورد. ما درباره چهار بازیگر اصلی و اداره کننده ناخود آگاه شما می خواهیم صحبت کنیم. البته با انها نمی شود سریع به توافق و جمع بندی رسید اما به مرور می توان مسیر طوفانهایی آن را به گونه ای هدایت کرد که تاثیرات تخریبی کمتری بگذارند.و به مرور از انها کمک گرفت تا صمیمت و آرامش بیشتری در روابط بر قرار کنند.

برای شناخت بهتر ناخود آگاه سمینار وین هم مباحث بسیار کلیدی مهمی مطرح خواهد کرد ، اگر فرصت دارید آنرا هم از دست ندهید.

متن کامل