کارگاه شخصیت شناسی بر پایه  MBTI  ویژه معلمان

کارگاه شخصیت شناسی بر پایه MBTI ویژه معلمان


زمان برگزاری:13 دی 1397 ساعت 16:00
شرح:
این کارگاه دو روزه است.
تاریخ برگزاری :
روز اول: پنج شنبه 13 دی از ساعت 16 الی 21
روز دوم: جمعه 14 دی از ساعت 10 الی 15

مباحث کارگاه معلمان

* روز اول کارگاه شخصیت شناسی :
۱- معلمان و مربیان تیپ های شخصیتی را شناخته و توانایی تعیین تیپ شخصیتی خود و سایرین را پیدا میکنند و همچنین طرز کار با برنامه های تعیین تیپ شخصیتی را فرامیگیرند .
۲- تعیین استعداد بچه ها و تعیین رشته مناسب در این روز تدریس می شودو همچنین معلمان و مشاوران می توانند به بهینه سازی ارتباط میان تیپ های مختلف شخصیتی و اساتید و خانواده کمک کنند .
۳- بررسی تفاوت میان تیپ های مختلف به طور کلی و همچنین دلایل عدم کارایی دانش پژوهان در موضوعات مختلف بررسی می شود .

* روز دوم کارگاه :
۱-بررسی تفاوتهای معلمها و مربیان در تیپ های مختلف : با توجه به آشنایی اساتید به تیپ شخصیتی، تفاوتهای سبک های مختلف در افراد مختلف بررسی می شود و اساتید به دلایل تفاوت ها در نوع تدریس و یا تمرین دادن پی می برند .

۲-اهمیت دانستن تیپ در تدریس :
در این بخش دلایل اهمیت دانستن تیپ دانش پژوهان بررسی می شود . با توجه به اینکه در بعضی کلاسها درصد رضایت دانش پژوهان متفاوت است در این آیتم ارتباط میان تیپ سخصیتی و درصد یادگیری و رضایت بچه ها بررسی می شود .

۳- انگیزه
یکی از مشکلات مهم دانش پژوهان امروزه کمبود انگیزه است . در این آیتم ارتباط انگیزه با تیپ شخصیتی بیان می شود و اساتید فرا می گیرند چگونه تیپ های مختلف با هماهنگی با ترجیحات خود انگیزه بهتری پیدا میکنند.

۴- ارایه برنامه درسی یا تمرینی مناسب:
یکی از مشکلات امروزه دانش پژوهان دریافت برنامه درسی یا تمرینی یکسان است . عملا دیده می شود یه برنامه مطالعاتی ثابت به یک گروه چند ده نفره داده می شود .
در این بخش نحوه دادن برنامه مطالعاتی یا تمرینی مناسب به انواع دانش پژوهان مناسب با تیپ خود شخص تدریس می شود و بعد از اتمام دوره اساتید می توانند برای ۱۶ تیپ شخصیتی مختلف برنامه ریزی منا سب انجام دهند .

۵-یادگیری :
یکی از آیتمهای مهم سبک یادگیری است . هر تیپ شخصیتی سبک یادگیری مناسب خود را دارد . اساتید با تشخیص تیپ هر فرد و دستورالعملی که در کارگاه دریافت می کنند می توانند مناسب با سبک یادگیری هر فرد شیوه تدریس یا تمرین مناسب را تعیین کنند . همچنین ارتباط سبک یادگیری و انگیزه نیز بیان خواهد شد . و همچنین ترجیحات یادگیری ۱۶ تیپ نیز بررسی می شود .

۶-بررسی آماری :
یکی از موارد مهم بررسی آماری تیپ های مختلف در شاخه های تدریس است . در این آیتم طبق آمارهای روز کشورهای توسعه یافته بیان می شود تیپ های مختلف در کدام موارد تدریس یا تمرین موفق تر بوده اند.
متن کامل
کارگاه شخصیت شناسی بر پایه  MBTI  ویژه معلمان
کد محصول:343
شرح:
این کارگاه دو روزه است.
تاریخ برگزاری :
روز اول: پنج شنبه 13 دی از ساعت 16 الی 21
روز دوم: جمعه 14 دی از ساعت 10 الی 15

مباحث کارگاه معلمان

* روز اول کارگاه شخصیت شناسی :
۱- معلمان و مربیان تیپ های شخصیتی را شناخته و توانایی تعیین تیپ شخصیتی خود و سایرین را پیدا میکنند و همچنین طرز کار با برنامه های تعیین تیپ شخصیتی را فرامیگیرند .
۲- تعیین استعداد بچه ها و تعیین رشته مناسب در این روز تدریس می شودو همچنین معلمان و مشاوران می توانند به بهینه سازی ارتباط میان تیپ های مختلف شخصیتی و اساتید و خانواده کمک کنند .
۳- بررسی تفاوت میان تیپ های مختلف به طور کلی و همچنین دلایل عدم کارایی دانش پژوهان در موضوعات مختلف بررسی می شود .

* روز دوم کارگاه :
۱-بررسی تفاوتهای معلمها و مربیان در تیپ های مختلف : با توجه به آشنایی اساتید به تیپ شخصیتی، تفاوتهای سبک های مختلف در افراد مختلف بررسی می شود و اساتید به دلایل تفاوت ها در نوع تدریس و یا تمرین دادن پی می برند .

۲-اهمیت دانستن تیپ در تدریس :
در این بخش دلایل اهمیت دانستن تیپ دانش پژوهان بررسی می شود . با توجه به اینکه در بعضی کلاسها درصد رضایت دانش پژوهان متفاوت است در این آیتم ارتباط میان تیپ سخصیتی و درصد یادگیری و رضایت بچه ها بررسی می شود .

۳- انگیزه
یکی از مشکلات مهم دانش پژوهان امروزه کمبود انگیزه است . در این آیتم ارتباط انگیزه با تیپ شخصیتی بیان می شود و اساتید فرا می گیرند چگونه تیپ های مختلف با هماهنگی با ترجیحات خود انگیزه بهتری پیدا میکنند.

۴- ارایه برنامه درسی یا تمرینی مناسب:
یکی از مشکلات امروزه دانش پژوهان دریافت برنامه درسی یا تمرینی یکسان است . عملا دیده می شود یه برنامه مطالعاتی ثابت به یک گروه چند ده نفره داده می شود .
در این بخش نحوه دادن برنامه مطالعاتی یا تمرینی مناسب به انواع دانش پژوهان مناسب با تیپ خود شخص تدریس می شود و بعد از اتمام دوره اساتید می توانند برای ۱۶ تیپ شخصیتی مختلف برنامه ریزی منا سب انجام دهند .

۵-یادگیری :
یکی از آیتمهای مهم سبک یادگیری است . هر تیپ شخصیتی سبک یادگیری مناسب خود را دارد . اساتید با تشخیص تیپ هر فرد و دستورالعملی که در کارگاه دریافت می کنند می توانند مناسب با سبک یادگیری هر فرد شیوه تدریس یا تمرین مناسب را تعیین کنند . همچنین ارتباط سبک یادگیری و انگیزه نیز بیان خواهد شد . و همچنین ترجیحات یادگیری ۱۶ تیپ نیز بررسی می شود .

۶-بررسی آماری :
یکی از موارد مهم بررسی آماری تیپ های مختلف در شاخه های تدریس است . در این آیتم طبق آمارهای روز کشورهای توسعه یافته بیان می شود تیپ های مختلف در کدام موارد تدریس یا تمرین موفق تر بوده اند.
متن کامل