آزمون مردان

آزمون مردان


اثری از: سهیل رضایی
شرح:
این آزمون و تحلیل پیوست آن که توسط آقای سهیل رضایی ارائه شده است، به شما کمک خواهد کرد تا ببینید از هشت ظرفیت و انرژی مردانه که می تواند نشان از اقتدار شما در زندگی باشد از کدام برخوردارید و نسبت به کدام ضعف دارید.
این آزمون و فایل های مرتبط با آن شما را با نقاط قوت و ضعف تان آشنا خواهد کرد.
متن کامل
آزمون مردان
---- 89,000 تومان
کد محصول:274
شرح:
این آزمون و تحلیل پیوست آن که توسط آقای سهیل رضایی ارائه شده است، به شما کمک خواهد کرد تا ببینید از هشت ظرفیت و انرژی مردانه که می تواند نشان از اقتدار شما در زندگی باشد از کدام برخوردارید و نسبت به کدام ضعف دارید.
این آزمون و فایل های مرتبط با آن شما را با نقاط قوت و ضعف تان آشنا خواهد کرد.
متن کامل