۱۷ آذر ماه ۱۳۹۷ زندگی برازنده من؛ چگونه بر اوضاع تسلط پیدا کنم؟
سطح مقاله : پیشرفته

من نمی توانم از فرصت های موجود به نفع برسم و زندگی ام را بر اساس ارزش های شخصی ام برنامه ریزی کنم. کهن الگوی حاکم، صلح، عدالت و سازندگی را در شما پرورش می دهد

کهن الگو به شکل نامحسوس درون ما پرسه می زند تا اینکه بالاخره در یکی از مراحل زندگی به وضوح خودش را نشان دهد. کهن الگوها یک ترتیب کلی و منطقی را در وقایع زندگی می پیمایند. علاوه بر آن یک یا چند کهن الگو ممکن است هویت اصلی شما را تشکیل دهند. زمانیکه موفق شدید چندین داستان اسطوره ای را در زندگی خود شناخته و تجربه کنید، آن وقت می توانید از مزایای آن ها استفاده کنید و بهتر تصمیم بگیرید امور را اداره کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، روی عبارت "زندگی برازنده من" کلیک کنید.

كهن الگوي حاكم در افراد صاحب اختيار و كساني كه مسؤوليت مديريت سازمان ها و خانواده ها را مي پذيرند، ديده می شود. كساني كه به اين مسؤوليت ها ارج نهاده و آن ها را به خوبی انجام مي دهند، اغلب با قدرت، مزايا و وسوسه های گوناگوني مواجه می شوند. حاكم بايد تصميم بگيرد كه آيا بهتر است كه از فرصت های موجود برای سودجویی شخصي استفاده نمايد يا در راه مصلحت و رفاه عمومي. كهن الگوی حاكم فرصتی است براي اعلام رياست و شكل دادن به زندگي كه با ارزش های فردی مان مطابقت دارد.

گرداندن امور يك خانواده، گروه، سازمان، يا كشور مسؤوليت بزرگي است و كهن الگوی حاكم در وقايع تاريخي، فيلم ها و كتاب های متعددی به نمايش گذاشته شده است. داستانهایی كه شخصيت اصلي آن ها مسؤوليت مردم خود را می پذیرد. حكايت افراد عادی اجتماع كه برای به ثمر رساندن وظايف خود در نقش پدر، مادر، كارمند، همسايه، يا مدير تلاش و فداكاری می كنند.

داستان هایی که تأثيری را كه شاه و مردمش بر يكديگر می گذارند و اين مطلب را كه یک سلطان ضعيف نمی تواند پاسخگوی نيازهای ملت خود باشد، بازگو می كنند، اشاره به این کهن الگو دارد. در اين مورد فكر و اميد مردم اين است كه یک فرمانروا (يا هيئت) تازه، لايق و عادل در بازگرداندن صلح، عدالت، سازندگي و رفاه عمومی موفق خواهد شد.

روايت پيشوايان نمونه ای كه مردم را در به كار گرفتن ارزشمندترين توانایی های خود تشويق و راهنمایی كرده و دامنه تأثيرگذاری مثبت خود را به تمام جهان گسترش می دهند، نیز به کهن الگوی حاکم می پردازد.

مهارت های حاكم شامل مدير و صاحب اختيار بودن، ارزش های والای فردی، مسؤوليت پذيری، آگاهی در مورد ديد و نظر ديگران نسبت به او و رفتار سياستمدارانه می شوند.

انرژی حاكم با قوانين طبیعی هماهنگ است. به همين دليل كم اهميت پنداشتن حاكم می تواند عواقب بدی به همراه داشته باشد. حاكم موفق اغلب عاقلانه عمل می كند و قاعده ها را ناديده نمی گيرد.

پذيرفتن مسؤوليت جهت کمک و خيرخواهي عمومی به زندگي حاكم معنا می بخشد. در دنياي مدرن امروز وظايف اصلي حاكم حفظ و پرورش توانایی هاي معنوی و رابطه اش با مردماني است كه برايشان تصميم گرفته و روي زندگي آن ها اثرگذار است. تلاش يك حاكم مثبت در منعكس كردن بهشت بر روي زمين و رواج دادن نگرش ها و روش هایی است كه بالاترين و ارزشمندترين امكان ها و استعدادهای موجود در هر موقعیتی را به كار می گيرند.

حاكم ها در پديد آوردن ساختار، سياست و دستوالعمل هایی كه در صرفه جویی وقت و آسان كردن كارها مؤثر واقع می شوند، مهارت دارند. در ضمن توانایی خوبی در ايجاد ارتباط با ديگران و كنار آمدن با فرآیندهای سازماني و سياسي از خود نشان می دهند. حاكم ها به نحوه مثبتی در مهمانی ها و برنامه های تشريفاتی حضور يافته و در سختی ها مسؤوليت پذير و قابل اعتماد هستند. آن ها در رسيدگی به امور ديگران و حل كردن مسائلی كه در پديد آمدن شان نقشی نداشته اند نيز، كوتاهی نمی نمايند.

به عنوان یک حاكم تكامل يافته هنگام نياز و در سختی ها قدم جلو گذاشته و كنترل امور را در دست می گيرید. ممکن است حتی پدر يا مادر باشید، اما والدین خوبي هستيد كه همواره از توانایی بالای خود در نظم و سازماندهی براي تأمين رفاه مردم تان استفاده می كنيد. می دانيد كه سازمان يا جامعه سالم به خودی خود پديد نمی آيد، بلكه توسط شخص يا اشخاصي ساخته می شود. نه تنها حاضريد كه آن شخص باشيد بلكه ساير افراد مناسب را براي اين كار انتخاب می كنيد و تعليم می دهيد. توجه داريد كه هر چه بهتر از توانایی های خود استفاده كنيد در توانمندسازی سايرين نيز اثرگذاری و موفقيت بيشتری خواهيد داشت.

واكنش طبيعي شما پديد آوردن قوانين، دستورالعمل ها و ساختارهایی است كه مسئله كنونی را حل كند و برای مشكلات مشابه كارایی داشته باشد و بالاخره از بروز چنين دشواری هایی در آينده نيز پيشگيری نمايند. در ضمن سيستم های خود را بازرسی می كنيد.

سايرين به توانایی شما در مديريت و به انجام رساندن امور مختلف احترام می گذارند. از طرف ديگر ممكن است به شما حسادت ورزيده و کارشکنی، رقابت، يا مخالفت نمايند و يا اينكه به قصد تأييد شدن برايتان چاپلوسی كنند.

روش ها، وسيله ها و منابع قدرت و حكومت نظر شما را به خود جلب می كنند. در ضمن می دانيد كه چطور از مقام، شهرت و اعتبارتان برای افزايش دادن قدرت و نفوذ خود استفاده كنيد.

خواسته شما اين است كه زمام امور را آنقدر محكم در دست داشته باشيد كه ديگران طبيعتاً از شما پيروی كنند. در عين حال سعي می كنيد خشن نباشيد تا ديگران شما را بدجنس و بی احساس نبينند.

توصيه می شود كه مراقب گرايش تان به خودكامگي و زورگويي و همچنين فخرفروشی و سوءاستفاده از مقام و مال ديگران باشيد. در ضمن احتمال دارد كه حاكم ها به اشتباه تفاوت نظرها را تهديدی بر عليه قدرت خود پنداشته يا اينكه قوانين زايد و بيهوده ای وضع كنند.

در صورتیکه موارد زیر در مورد شما صادق است، شما از ضعیف بودن این کهن الگو در زندگی تان رنج می برید:

مسؤوليت پذير نيستيد و به وظايف خود عمل نمی كنيد.

در سازماندهی و نظم و انظباط ضعيف هستيد.

خودمختار نيستيد و كاملاً از قوانين و عقايد ديگران پيروی می كنيد.

رفتار كساني كه زياد دستور می دهند و كنترل امور را در دست می گيرند شما را می آزارد.

تا به حال فرصت و امكان قابل توجهی برای پذيرفتن مسئوليت كارهای خود يا ديگران، يا مديريت امور نداشته ايد.

آموخته ايد يا پس از رابطه با یک فرد مستبد بر اين باور شده ايد كه افراد رئيس معاب و حاكم بد و نادرست اند.


منبع: زندگی برازنده من

نویسنده: کارول اس پیرسون/ هیو.کی مار

مترجم: کاوه نیری

ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی