سمینار راه درست زندگی بعد از سی سالگی- وین

سمینار راه درست زندگی بعد از سی سالگی- وین


زمان برگزاری:30 شهریور 1398 ساعت 10:00
شرح:
تاریخ و زمان برگزاری
21 سپتامبر از ساعت 10 تا 19
22 سپتامبر از ساعت 10 تا 13


انسان وقتی مهاجر می‌شود، گاهی تمامیت خود را در سرزمینش می‌گذارد و برای دوباره ساختن خود و زندگی‌اش همه چیز را باید از اول، اولِ اول آغاز کند. این آغاز زندگی دوباره فقط ویژه کسی نیست که سرزمینش را ترک کرده، این سفر، سفری به بلندای زیست انسان بر کره خاک است و هر کس که منزل‌های این سفر را نشناسد، گاهی در میانه راه آنقدر اضطراب درست و اشتباه، ماندن و بازگشت دچار می‌شود که اگر نداند چه باید بکند و در این میانه بیش از اندازه بماند، یا به کلی به افسردگی عمیق فرو می‌رود و بی‌عمل می‌شود تا اخراجش کنند و یا آنقدر عمل اضافه انجام می‌دهد تا بتواند همه آنچه بوده است را فراموش کند ...

اما سمینار نقشه‌راه می‌تواند معرف دوازده منزلی باشد که هر مسافر زندگی برای بهتر زیستن و معنایی‌تر زیستن زندگی نیاز مبرم دارد تا آنها را بشناسد.

ما کنار شما هستیم تا با یک آزمون مشخص کنیم کجای سفر زندگی را درست زندگی می‌کنید و کدام را نیاز دارید از اول و مناسب شروع نمایید و کدام را شدیدا در حال اشتباه زیستن هستید و همان زیستن اشتباه، مرکز آسیب‌های وارد به زندگی، روابط و شغل شماست!
متن کامل
سمینار راه درست زندگی بعد از سی سالگی- وین
----
کد محصول:419
شرح:
تاریخ و زمان برگزاری
21 سپتامبر از ساعت 10 تا 19
22 سپتامبر از ساعت 10 تا 13


انسان وقتی مهاجر می‌شود، گاهی تمامیت خود را در سرزمینش می‌گذارد و برای دوباره ساختن خود و زندگی‌اش همه چیز را باید از اول، اولِ اول آغاز کند. این آغاز زندگی دوباره فقط ویژه کسی نیست که سرزمینش را ترک کرده، این سفر، سفری به بلندای زیست انسان بر کره خاک است و هر کس که منزل‌های این سفر را نشناسد، گاهی در میانه راه آنقدر اضطراب درست و اشتباه، ماندن و بازگشت دچار می‌شود که اگر نداند چه باید بکند و در این میانه بیش از اندازه بماند، یا به کلی به افسردگی عمیق فرو می‌رود و بی‌عمل می‌شود تا اخراجش کنند و یا آنقدر عمل اضافه انجام می‌دهد تا بتواند همه آنچه بوده است را فراموش کند ...

اما سمینار نقشه‌راه می‌تواند معرف دوازده منزلی باشد که هر مسافر زندگی برای بهتر زیستن و معنایی‌تر زیستن زندگی نیاز مبرم دارد تا آنها را بشناسد.

ما کنار شما هستیم تا با یک آزمون مشخص کنیم کجای سفر زندگی را درست زندگی می‌کنید و کدام را نیاز دارید از اول و مناسب شروع نمایید و کدام را شدیدا در حال اشتباه زیستن هستید و همان زیستن اشتباه، مرکز آسیب‌های وارد به زندگی، روابط و شغل شماست!
متن کامل