بسته کامل کتابهای خودشناسی مردان

بسته کامل کتابهای خودشناسی مردان


شرح:
این مجموعه شامل کتابهای زیر است:
۱-یونگ شناسی کاربردی
۲- زندگی برازنده من
۳- انواع مردان
۴- پدران غایب
۵- جوجه اردک زشت درون
۶- تیپ شخصیتی شما
۷- هیچ چیز تصادفی نیست
۸- راهبری زندگی با شهود درونی
۹- تحلیل کاربردی خواب و رویا
۱۰- تخیل فعال
۱۱- یافتن معنا در نیمه دوم عمر
متن کامل
بسته کامل کتابهای خودشناسی مردان
491,000 تومان
کد محصول:391
شرح:
این مجموعه شامل کتابهای زیر است:
۱-یونگ شناسی کاربردی
۲- زندگی برازنده من
۳- انواع مردان
۴- پدران غایب
۵- جوجه اردک زشت درون
۶- تیپ شخصیتی شما
۷- هیچ چیز تصادفی نیست
۸- راهبری زندگی با شهود درونی
۹- تحلیل کاربردی خواب و رویا
۱۰- تخیل فعال
۱۱- یافتن معنا در نیمه دوم عمر
متن کامل