کارگاه شخصیت شناسی عمومی (برپایه MBTI)

کارگاه شخصیت شناسی عمومی (برپایه MBTI)


زمان برگزاری:08 آذر 1397 ساعت 11:00
شرح:
کارگاه شخصیت شناسی عمومی (برپایه MBTI) ; ویژه بزرگسالان (بالاتراز ۱۸ سال)

تاریخ برگزاری: پنج شنبه 8 آذر از ساعت 11 صبح تا شانزده

این کارگاه یک روزه و ۵ ساعته بوده و افراد شرکت کننده میتوانند در طول کارگاه تیپ شخصیتی خود را تعیین کرده و به نتایج زیر دست پیدا کنند:

- علت اصلی تفاوتها و تعارض ها با اعضای خانواده و دوستان
- شناسایی توانایی ها و ویژگی های مثبت بر اساس تیپ شخصیتی
- ریشه های ذاتی عدم رضایت شغلی و متناسب انتخاب کردن مشاغل با تیپ شخصیتی
- راهکارهای مناسب جهت تعامل مناسبتر با اطرافیان

همچنین این کارگاه پیش نیاز کارگاه های تخصصی از جمله کارگاه تخصصی کاربرد تیپ شخصیتی درتدریس (ویژه معلمان) و کاربرد تیپ شخصیتی در سازمان (ویژه کارمندان و مدیران) که در آینده برگزار میشود خواهد بود.
متن کامل
کارگاه شخصیت شناسی عمومی (برپایه MBTI)
کد محصول:338
شرح:
کارگاه شخصیت شناسی عمومی (برپایه MBTI) ; ویژه بزرگسالان (بالاتراز ۱۸ سال)

تاریخ برگزاری: پنج شنبه 8 آذر از ساعت 11 صبح تا شانزده

این کارگاه یک روزه و ۵ ساعته بوده و افراد شرکت کننده میتوانند در طول کارگاه تیپ شخصیتی خود را تعیین کرده و به نتایج زیر دست پیدا کنند:

- علت اصلی تفاوتها و تعارض ها با اعضای خانواده و دوستان
- شناسایی توانایی ها و ویژگی های مثبت بر اساس تیپ شخصیتی
- ریشه های ذاتی عدم رضایت شغلی و متناسب انتخاب کردن مشاغل با تیپ شخصیتی
- راهکارهای مناسب جهت تعامل مناسبتر با اطرافیان

همچنین این کارگاه پیش نیاز کارگاه های تخصصی از جمله کارگاه تخصصی کاربرد تیپ شخصیتی درتدریس (ویژه معلمان) و کاربرد تیپ شخصیتی در سازمان (ویژه کارمندان و مدیران) که در آینده برگزار میشود خواهد بود.
متن کامل