کوچینگ آمادگی برای سفر

کوچینگ آمادگی برای سفر


مدرس: سید سهیل رضای به اتفاق همکاران
زمان برگزاری:18 تیر 1397 ساعت 00:00
شرح:
خودشناسی روش ها و راههای مختلفی دارد که یکی از اساسیترین روندها "بیداری قهرمانان درون" است در طی این روند ابتدا برای سفر درونی آماده میشویم و از طریق تقویت و تمرکز بر دو منزل معصوم و یتیم "امنیت"را به خود باز میگردانیم و سپس از طریق تعمق و تقویت دو منزل بعدی یعنی جنگجو و حامی "مسئولیت"سفر و خودشناسی را میپذیریم و با دو بال امنیت و مسئولیت به منزل های بعدی وارد میشویم.

از اولین قدمهای این روند اراده و تصمیم به تغییر است
تعهد به این تغییر و سست نشدن اراده نیز از لوازم پاگذاشتن به این روند است.
طبق بررسی هایی که در روند گروههای قبلی داشتیم و اصولی که به آن پایبند هستیم، برای شروع مسیر بیداری قهرمان درون، دوستان ملزم به پرداخت هزینه ای معادل ۱۰۰هزار تومان هستند که نحوه ی پرداخت این هزینه متعاقبا اعلام خواهد شد.
همچنین لازم است به اطلاع دوستان برسانیم که با رایزنی های متعدد و به علت استقبال بالای گروه، گروه آمادگی سفر مستقلی-مستقل از اعضا نقشه راه ۲۰ اردیبهشت- برای شما تشکیل میشود که این امکان را به تعداد بیشتری از دوستان میدهد تا در این دوره شروع به آمادگی کنند
تعداد افراد قابل پذیرش در این دوره ۴۰ نفر است که معادل لیست یک و دو از لیست های ثبت نام شده است، برنامه فعالیت گروه آمادگی سفر با نحوه فعالیت در گروه تدارک سفر تفاوت دارد و زمانهای باز بودن گروه برای بازتابها و سوالات احتمالی بسیار محدود است
لذا تنها ۴۰ نفر قابل پذیرش خواهند بود
متن کامل
کوچینگ آمادگی برای سفر
100,000 تومان
کد محصول:295
شرح:
خودشناسی روش ها و راههای مختلفی دارد که یکی از اساسیترین روندها "بیداری قهرمانان درون" است در طی این روند ابتدا برای سفر درونی آماده میشویم و از طریق تقویت و تمرکز بر دو منزل معصوم و یتیم "امنیت"را به خود باز میگردانیم و سپس از طریق تعمق و تقویت دو منزل بعدی یعنی جنگجو و حامی "مسئولیت"سفر و خودشناسی را میپذیریم و با دو بال امنیت و مسئولیت به منزل های بعدی وارد میشویم.

از اولین قدمهای این روند اراده و تصمیم به تغییر است
تعهد به این تغییر و سست نشدن اراده نیز از لوازم پاگذاشتن به این روند است.
طبق بررسی هایی که در روند گروههای قبلی داشتیم و اصولی که به آن پایبند هستیم، برای شروع مسیر بیداری قهرمان درون، دوستان ملزم به پرداخت هزینه ای معادل ۱۰۰هزار تومان هستند که نحوه ی پرداخت این هزینه متعاقبا اعلام خواهد شد.
همچنین لازم است به اطلاع دوستان برسانیم که با رایزنی های متعدد و به علت استقبال بالای گروه، گروه آمادگی سفر مستقلی-مستقل از اعضا نقشه راه ۲۰ اردیبهشت- برای شما تشکیل میشود که این امکان را به تعداد بیشتری از دوستان میدهد تا در این دوره شروع به آمادگی کنند
تعداد افراد قابل پذیرش در این دوره ۴۰ نفر است که معادل لیست یک و دو از لیست های ثبت نام شده است، برنامه فعالیت گروه آمادگی سفر با نحوه فعالیت در گروه تدارک سفر تفاوت دارد و زمانهای باز بودن گروه برای بازتابها و سوالات احتمالی بسیار محدود است
لذا تنها ۴۰ نفر قابل پذیرش خواهند بود
متن کامل