همه ما وقتی به سن میانسالی می رسیم با معضلی روبرو می شویم که سردرگمی در انتخاب  مسیر زندگی است.
تحصیلات دانشگاهی ما در موضوعی خاص بوده و اکنون شغل و حرفه دیگری داریم. دوست داشتیم تحصیلات را ادامه می دادیم  و در رشته تحصیلی که گذرانده بودیم خودمان را محک می زدیم.
شاید همزمان دوست داشتیم در چند شاخه خاص مدنظرمان به رشد خوبی برسیم .شاید آرزوی کودکی ما چیزی بوده که اکنون می بینیم فاصله ما زیاد است و رسیدن به آن آرزو عمری از ما خواهد گرفت 
 فرصت ما در میانسالی آن قدر تنگ می شود که ما متوجه می شویم نمی توانیم به همه خواسته ها و آرزوهای خودمان برسیم.
چه باید کرد؟
حسرت بخوریم که نمی توانیم به خواسته خود برسیم و اینگونه زندگی را در افسردگی عمیق ادامه دهیم؟
همواره این ای کاش می شدها را در همه  لحظات زندگی تبدیل به نوشخوار روانی خود کنیم و لذت لحظه را از دست بدهیم؟
 خیر .
راه دیگری وجود دارد. ورنا کست روانکاو در این زمینه توصیه می کند خداحافظی با برخی از رویاها را در دستور کار قرار دهیم و با تمرکز بر روی موضوعی خاص تلاش کنیم تا حد امکان آن را به سرانجامی
درست برسانیم . 

 

نظرات کاربران