• دوره اسطوره زنان در بنیاد برگزار می گردد
    زنان یک جور نیستند ، یک جور به مردان ، همجنسان ، دوستان ، فرزندان و همکاران خود نگاه نمی کنند . تصمیمات مهم زندگی شان را هم بر اساس یک الگو نمی گیرند .

  • راهیان سفر خرد باشیم.
    بیشتر ما در آرزوی آرامش فکر هستیم. این تلاشی است که یک عمر طول می کشد و کاری است که دست کم در آغوش کشیدن و پذیرفتن تمامیت وجودمان را می طلبد.