کشف حکمت (همزمانی)

کشف حکمت (همزمانی)


اثری از: مدرس: سید سهیل رضایی
شرح:
دنيا جذاب تر از آن چيزي است که ما مي بينيم . ما متاسفانه تنها به پوسته اين دنيا چسبيده ايم و دنيا را سطحي درک مي کنيم . همين جاست که با آدم هاي دور و اطراف مان بيهوده درگير مي شويم. براي چيزهايي غير مهم وقت صرف مي کنيم و حس خسران و ضرر کردن در زندگي هميشه همراهمان است . وقت آن رسيده تا پر بکشيم و برويم به سوي کشف حکمت اتفاقات زندگي مان . در اين مجموعه در مي يابيم زندگي که مدل پيشرفتش در خط مستقيمي ترسيم شده باشد وجود خارجي ندارد ما بايد گهگاهي حالمان گرفته شود ،سقوط کنيم ،باورمان نسبت به برخي از آناني که باورشان کرده ايم بهم بريزد و دچار شک شويم.گاهي عزيزي را از دست دهيم و... زندگي دقيقا همين جاهاست که جدي تر و جذاب تر مي شود در صورتي که راه کشف حکمت اتفاقات زندگي مان را بدانيم.
متن کامل
کشف حکمت (همزمانی)
120,000 تومان
کد محصول:238
شرح:
دنيا جذاب تر از آن چيزي است که ما مي بينيم . ما متاسفانه تنها به پوسته اين دنيا چسبيده ايم و دنيا را سطحي درک مي کنيم . همين جاست که با آدم هاي دور و اطراف مان بيهوده درگير مي شويم. براي چيزهايي غير مهم وقت صرف مي کنيم و حس خسران و ضرر کردن در زندگي هميشه همراهمان است . وقت آن رسيده تا پر بکشيم و برويم به سوي کشف حکمت اتفاقات زندگي مان . در اين مجموعه در مي يابيم زندگي که مدل پيشرفتش در خط مستقيمي ترسيم شده باشد وجود خارجي ندارد ما بايد گهگاهي حالمان گرفته شود ،سقوط کنيم ،باورمان نسبت به برخي از آناني که باورشان کرده ايم بهم بريزد و دچار شک شويم.گاهي عزيزي را از دست دهيم و... زندگي دقيقا همين جاهاست که جدي تر و جذاب تر مي شود در صورتي که راه کشف حکمت اتفاقات زندگي مان را بدانيم.
متن کامل