آشتی با سایه

آشتی با سایه


اثری از: مدرس: سید سهیل رضایی
شرح:
در طي زمان از طريق خانواده، اجتماع و دوستان به اعتقاداتي ميرسيم که به نظر ظاهري زيبا دارند ولي به شدت نابود کننده و محدود کننده خواهند بود. به قول دکتر جيمز هاليس، روانکاو برجسته يونگي، همچون ماهي اي که بدون آب در تنگ نميتواند زنده بماند، ما هم بدون اين اعتقادات تصور زندگي کردن برايمان سخت خواهد بود. در ما اين باور پرورانده شده که بايد اشتباه نکنيم و در پناه اين باور ما ريسک نميکنيم و زندگيمان محدود و کوچک ميماند. سهيل رضايي با بهره گيري از ديدگاه هاي روانکاو شهير سوييسي، پروفسور کارل گوستاو يونگ، تلاش مي کند تا از باورهايي که ديگر به مرور ميروند تا ما را خفه کنند رهايي يابيم و از تنگي که آب آن مسموم و خفه کننده است بيرون بياييم.
متن کامل
آشتی با سایه
150,000 تومان
کد محصول:236
شرح:
در طي زمان از طريق خانواده، اجتماع و دوستان به اعتقاداتي ميرسيم که به نظر ظاهري زيبا دارند ولي به شدت نابود کننده و محدود کننده خواهند بود. به قول دکتر جيمز هاليس، روانکاو برجسته يونگي، همچون ماهي اي که بدون آب در تنگ نميتواند زنده بماند، ما هم بدون اين اعتقادات تصور زندگي کردن برايمان سخت خواهد بود. در ما اين باور پرورانده شده که بايد اشتباه نکنيم و در پناه اين باور ما ريسک نميکنيم و زندگيمان محدود و کوچک ميماند. سهيل رضايي با بهره گيري از ديدگاه هاي روانکاو شهير سوييسي، پروفسور کارل گوستاو يونگ، تلاش مي کند تا از باورهايي که ديگر به مرور ميروند تا ما را خفه کنند رهايي يابيم و از تنگي که آب آن مسموم و خفه کننده است بيرون بياييم.
متن کامل