کشف حکمت اتفاقات

کشف حکمت اتفاقات


اثری از: رابرت. اچ هاپکی
شرح:
اين مجموعه شنيداري مناسب چه کساني است؟-کساني که به دردسرهايي افتاده اند عليرغم اينکه آدم خوبي بوده اند و به کسي بدي نکرده اند.-کساني که از سبک زندگي، نوع شغلي که دارند، نوع آدم هايي که با آنها سر و کار دارند خسته و دلزده هستند و به دنبال راهي براي خارج شدن از وضعيت کنوني شان ميگردند.-کساني که دوست دارند کاشف حکمت اتفاقاتي باشند که در زندگي شان رخ مي دهد.-کساني که به متفاوت بودنشان ايمان دارند و ميخواهند معناي بودنشان درهستي را کشف کنندشما پس از شنيدن اين اثر، احساس مي کنيد وسعت نگاهتان به جهان گسترده تر شده ،آرامش ،ايمان و باوري عميق تر به زندگي يافته ايد، که اتفاقات زندگي را برايتان شيرين و جذاب تر خواهد کرد.قطعا صداي دلنشين علي درستکار و درک معنايي او از زندگي موجب شده است اين اثر شنيدني تر شود
متن کامل
کشف حکمت اتفاقات
18,000 تومان
کد محصول:218
شرح:
اين مجموعه شنيداري مناسب چه کساني است؟-کساني که به دردسرهايي افتاده اند عليرغم اينکه آدم خوبي بوده اند و به کسي بدي نکرده اند.-کساني که از سبک زندگي، نوع شغلي که دارند، نوع آدم هايي که با آنها سر و کار دارند خسته و دلزده هستند و به دنبال راهي براي خارج شدن از وضعيت کنوني شان ميگردند.-کساني که دوست دارند کاشف حکمت اتفاقاتي باشند که در زندگي شان رخ مي دهد.-کساني که به متفاوت بودنشان ايمان دارند و ميخواهند معناي بودنشان درهستي را کشف کنندشما پس از شنيدن اين اثر، احساس مي کنيد وسعت نگاهتان به جهان گسترده تر شده ،آرامش ،ايمان و باوري عميق تر به زندگي يافته ايد، که اتفاقات زندگي را برايتان شيرين و جذاب تر خواهد کرد.قطعا صداي دلنشين علي درستکار و درک معنايي او از زندگي موجب شده است اين اثر شنيدني تر شود
متن کامل