یافتن معنا در نیمه دوم عمر

یافتن معنا در نیمه دوم عمر


اثری از: جیمز هالیس
شرح:
در نیمه اول عمر (قبل از 35 سالگی) ما غالبا تصور می کنیم زمانیکه به واسطه کار درست،ازدواج کردن با شخص درست ،بچه دار شدن و خریدن خانه به موفقیت برسیم همه چیز جفت و جور خواهد شد.ما فکر می کنیم زندگیمان با این موفقیت ها به ثباتی می رسد که در پناه آن به آرامش خواهیم رسید.اما با ورود به نیمه دوم عمر (بین 35 تا 70 سال) از دورن حس می کنیم اوضاع روحیمان چندان خوب نیست.حس می کنیم برخی از راهها و انتخاب هایی که در زندگی رفته ایم و در زمان خودش فکر می کرده ایم که درست بوده است ،چندان هم درست نبوده اند. کم کم دوران افسردگی و دلزدگی از زندگی، و مواجهه با تردید ها و دودلی ها فرا می رسندبه تدریج با رفتن آدمهای دور و اطرافمان ،که اتفاقا برخی از آنها همسن و سال ما هم هستند، درمی یابیم فرصت تنگ است و ما نتوانسته ایم مسیری برای کسب آرامش و حس رضایت در زندگیمان پیدا کنیم. به تعبیر جیمز هالیس - نویسنده کتاب - در نیمه دوم عمر "ما خود را در جنگلی تاریک می یابیم ، در حالیکه مسیر زندگیمان را گم کرده ایم".زندگی دومی وجود دارد که بسیار جذاب تر ،با نشاط تر و پر معنا تر از نیمه اول است. وجود احساس های منفی و نامطلوب به شما این پیام را مخابره می کند که باید پرونده زیستن به سبک گذشته را کنار گذاشت ،چرا که باید سرفصل تازه ای در زندگی آغاز کرد.جیمز هالیس، یکی از چهر ه های شناخته شده ی جهان در حوزه روانشناسی تحلیلی کارل گوستاو یونگ، به شما کمک می کند تا مختصات زندگی نیمه دوم عمری که سراسر با رضایت است را بدست آورید.
متن کامل
یافتن معنا در نیمه دوم عمر
42,000 تومان
کد محصول:152
شرح:
در نیمه اول عمر (قبل از 35 سالگی) ما غالبا تصور می کنیم زمانیکه به واسطه کار درست،ازدواج کردن با شخص درست ،بچه دار شدن و خریدن خانه به موفقیت برسیم همه چیز جفت و جور خواهد شد.ما فکر می کنیم زندگیمان با این موفقیت ها به ثباتی می رسد که در پناه آن به آرامش خواهیم رسید.اما با ورود به نیمه دوم عمر (بین 35 تا 70 سال) از دورن حس می کنیم اوضاع روحیمان چندان خوب نیست.حس می کنیم برخی از راهها و انتخاب هایی که در زندگی رفته ایم و در زمان خودش فکر می کرده ایم که درست بوده است ،چندان هم درست نبوده اند. کم کم دوران افسردگی و دلزدگی از زندگی، و مواجهه با تردید ها و دودلی ها فرا می رسندبه تدریج با رفتن آدمهای دور و اطرافمان ،که اتفاقا برخی از آنها همسن و سال ما هم هستند، درمی یابیم فرصت تنگ است و ما نتوانسته ایم مسیری برای کسب آرامش و حس رضایت در زندگیمان پیدا کنیم. به تعبیر جیمز هالیس - نویسنده کتاب - در نیمه دوم عمر "ما خود را در جنگلی تاریک می یابیم ، در حالیکه مسیر زندگیمان را گم کرده ایم".زندگی دومی وجود دارد که بسیار جذاب تر ،با نشاط تر و پر معنا تر از نیمه اول است. وجود احساس های منفی و نامطلوب به شما این پیام را مخابره می کند که باید پرونده زیستن به سبک گذشته را کنار گذاشت ،چرا که باید سرفصل تازه ای در زندگی آغاز کرد.جیمز هالیس، یکی از چهر ه های شناخته شده ی جهان در حوزه روانشناسی تحلیلی کارل گوستاو یونگ، به شما کمک می کند تا مختصات زندگی نیمه دوم عمری که سراسر با رضایت است را بدست آورید.
متن کامل