اعتماد به نفس (بدون آزمون)

اعتماد به نفس (بدون آزمون)


اثری از: سهیل رضایی
شرح:
اعتماد به نفس یعنی چه؟از کدام منبع احساس ارزش به خود اعتمادبه نفس مورد نیاز را کسب می کنید؟4 مرحله رشد وارتقاءاعتماد به نفس کدامند و شما در کدامیک گیر کرده اید؟نظام های ارزشی چگونه اعتماد به نفس شما راکنترل می کنند؟ریشه "من نمی توانم" های شما کجاست؟چگونه خود دروغین ریشه اعتماد به نفس را دچار پوسیدگی می کند؟کسانی که دنبال کسب تایید پدر هستند چه اتفاقی برای اعتماد به نفس شان می افتد؟"من می توانم" چگونه کار می کند؟چرا برخی افراد می دانند چه باید بکنند اما نمی توانند قدم بردارند؟اعتماد به نفس کاذب چیست؟کسانی که شما از آنها خوش تان نمی آید چگونه به شفای اعتماد به نفس شما کمک می کنند؟آیا هنوز برای تصمیم گیری اجازه می گیرید(بویژه از والدین تان)؟نحوه تشکیل خود آرمانی و عملکرد آن دررشد وافت اعتماد به نفس ماچه زمان اعتماد به نفس شما شفا می یابد؟طلسم های روانی ما کدامند و چگونه می توانیم آنها را بشکنیم؟چه زمانی به اعتماد به نفس پایدار می رسیم؟اعتماد به نفس سالم و ناسالم در هر برهه سنی کدامند؟چرا شغل مان را دوست نداریم و چه باید بکنیم؟
متن کامل
اعتماد به نفس (بدون آزمون)
---- 150,000 تومان
کد محصول:138
شرح:
اعتماد به نفس یعنی چه؟از کدام منبع احساس ارزش به خود اعتمادبه نفس مورد نیاز را کسب می کنید؟4 مرحله رشد وارتقاءاعتماد به نفس کدامند و شما در کدامیک گیر کرده اید؟نظام های ارزشی چگونه اعتماد به نفس شما راکنترل می کنند؟ریشه "من نمی توانم" های شما کجاست؟چگونه خود دروغین ریشه اعتماد به نفس را دچار پوسیدگی می کند؟کسانی که دنبال کسب تایید پدر هستند چه اتفاقی برای اعتماد به نفس شان می افتد؟"من می توانم" چگونه کار می کند؟چرا برخی افراد می دانند چه باید بکنند اما نمی توانند قدم بردارند؟اعتماد به نفس کاذب چیست؟کسانی که شما از آنها خوش تان نمی آید چگونه به شفای اعتماد به نفس شما کمک می کنند؟آیا هنوز برای تصمیم گیری اجازه می گیرید(بویژه از والدین تان)؟نحوه تشکیل خود آرمانی و عملکرد آن دررشد وافت اعتماد به نفس ماچه زمان اعتماد به نفس شما شفا می یابد؟طلسم های روانی ما کدامند و چگونه می توانیم آنها را بشکنیم؟چه زمانی به اعتماد به نفس پایدار می رسیم؟اعتماد به نفس سالم و ناسالم در هر برهه سنی کدامند؟چرا شغل مان را دوست نداریم و چه باید بکنیم؟
متن کامل