کشف حکمت(همزمانی)

کشف حکمت(همزمانی)


اثری از: مدرس: سید سهیل رضایی
شرح:
دنيا جذاب تر از آن چيزی است که ما می بينيم . ما متاسفانه تنها به پوسته اين دنيا چسبيده ايم و دنيا را سطحی درک میکنيم . همين جاست که با آدم های دور و اطراف مان بيهوده درگير میشويم. برای چيزهايی غير مهم وقت صرف میکنيم و حس خسران و ضرر کردن در زندگی هميشه همراهمان است . وقت آن رسيده تا پر بکشيم و برويم به سوی کشف حکمت اتفاقات زندگیمان . در اين مجموعه در می يابيم زندگی که مدل پيشرفتش در خط مستقيمی ترسيم شده باشد وجود خارجی ندارد ما بايد گهگاهی حالمان گرفته شود ،سقوط کنيم ،باورمان نسبت به برخی از آنانی که باورشان کرده ايم بهم بريزد و دچار شک شويم.گاهی عزيزی را از دست دهيم و... زندگی دقيقا همين جاهاست که جدی تر و جذاب تر میشود در صورتیکه راه کشف حکمت اتفاقات زندگیمان را بدانيم.
متن کامل
کشف حکمت(همزمانی)
---- 130,000 تومان
کد محصول:118
شرح:
دنيا جذاب تر از آن چيزی است که ما می بينيم . ما متاسفانه تنها به پوسته اين دنيا چسبيده ايم و دنيا را سطحی درک میکنيم . همين جاست که با آدم های دور و اطراف مان بيهوده درگير میشويم. برای چيزهايی غير مهم وقت صرف میکنيم و حس خسران و ضرر کردن در زندگی هميشه همراهمان است . وقت آن رسيده تا پر بکشيم و برويم به سوی کشف حکمت اتفاقات زندگیمان . در اين مجموعه در می يابيم زندگی که مدل پيشرفتش در خط مستقيمی ترسيم شده باشد وجود خارجی ندارد ما بايد گهگاهی حالمان گرفته شود ،سقوط کنيم ،باورمان نسبت به برخی از آنانی که باورشان کرده ايم بهم بريزد و دچار شک شويم.گاهی عزيزی را از دست دهيم و... زندگی دقيقا همين جاهاست که جدی تر و جذاب تر میشود در صورتیکه راه کشف حکمت اتفاقات زندگیمان را بدانيم.
متن کامل