مدیریت اقتصاد زندگی

مدیریت اقتصاد زندگی


اثری از: مدرس: سید سهیل رضایی
شرح:
هيچکس نيست که نتواند به ثروت دست يابد . ثروت آفريني نيازمند داشتن مدلي است که در اين مجموعه در قالب هشت سي دي به شما ارائه ميشود . استقلال و امنيت مالي زماني تامين مي شود که شما بتوانيد بگوييد اگر امروز تصميم بگيريد کار نکنيد تا چند وقت مي توانيد بدون آن که کيفيت زندگي تان افت کند به زندگي ادامه دهيد .پاسخ شما چند سال است ؟در اين مجموعه مدلي را مي يابيد که شما را به استقلال مالي مي رساند. اگر تصميم گرفته ايد تغيير جدي و عملياتي در زندگي اقتصادي تان ايجاد کنيد شنيدن اين مجموعه را آغاز کنيد.
متن کامل
مدیریت اقتصاد زندگی
190,000 تومان
کد محصول:115
شرح:
هيچکس نيست که نتواند به ثروت دست يابد . ثروت آفريني نيازمند داشتن مدلي است که در اين مجموعه در قالب هشت سي دي به شما ارائه ميشود . استقلال و امنيت مالي زماني تامين مي شود که شما بتوانيد بگوييد اگر امروز تصميم بگيريد کار نکنيد تا چند وقت مي توانيد بدون آن که کيفيت زندگي تان افت کند به زندگي ادامه دهيد .پاسخ شما چند سال است ؟در اين مجموعه مدلي را مي يابيد که شما را به استقلال مالي مي رساند. اگر تصميم گرفته ايد تغيير جدي و عملياتي در زندگي اقتصادي تان ايجاد کنيد شنيدن اين مجموعه را آغاز کنيد.
متن کامل