آثار صوتی سهیل رضایی در حوزه معنا - دانلودی

آثار صوتی سهیل رضایی در حوزه معنا - دانلودی


شرح:
این محصول شامل دو کلاس صوتی زیر به صورت دانلودی میباشد:

یافتن معنا در نیمه دوم عمر
اسطوره سنگ سیزیف و معنای زندگی
متن کامل
آثار صوتی سهیل رضایی در حوزه معنا - دانلودی
کد محصول:427
شرح:
این محصول شامل دو کلاس صوتی زیر به صورت دانلودی میباشد:

یافتن معنا در نیمه دوم عمر
اسطوره سنگ سیزیف و معنای زندگی
متن کامل