کلاس صوتی انواع مردان (دانلودی) + آزمون انواع مردان

کلاس صوتی انواع مردان (دانلودی) + آزمون انواع مردان


شرح:
شما در این مجموعه با قدرت های مردانه ای که هر مرد و زنی برای داشتن اقتدار و موثر بودن در زندگی به آن نیاز دارد آشنا می شوید.
این مجموعه این فرصت را به شما می دهد تا شناخت دقیق تری از مرد درونی و مردان بیرونی بدست آورید .
اقتدار، فراست و زیرکی، عاطفه، سخت کوشی، عمیق و پر معنی کردن زندگی، آینده نگری و آینده بینی، تحمل شرایط سخت و دشوار، پذیرش شکست های عاطفی، توانمندی در احیاء خود پس از سقوط و... همه از موهبتهایی است که خداوند در اختیار مرد درون نهاده است.
مردانی که مسؤلیت پذیر نیستند، جهت و هدف خاصی را در زندگی دنبال نمی کنند، عاطفه در برخورد ندارند، و خشک و غیر قابل انعطافند، از فرآیند زندگی لذت نمی برند، اراده لازم برای گرفتن تصمیمات قاطع در زندگی ندارند، یا حتی می ترسند که به پیشرفت خود فکر کنند و این ترسها زندگیشان را احاطه کرده و آینده برایشان رویایی دست نیافتنی است باید عمیقتر به مفهوم مرد بودن و مرد شدن تعمق کنند.
زنان چه نیازی به مرد دارند ؟
حتما زنانی را می شناسید که هیچ جذابیتی برای مردان ندارند یا زنانی که جذابیت خود را پس از مدتی برای مردانشان از دست می دهند.
زنانی که اگر مردان زندگیشان را از دست بدهند، هیچ و پوچ می شوند و زندگی بدون مرد برایشان کابوس است.
زنانی که پتانسیل های خود را برای مبارزه و زندگی کردن در شرایط سخت در خود ایجاد نکرده اند و در صورتی که در این شرایط قرار گیرند مستاصل و ناتوان می شوند.
زنانی که از هویت مستقل و آینده نگری لازم در زندگی برخوردار نیستند و به خاطر همین مجبور می شوند در زمان هایی تصمیماتی که دیگران شاید به غلط برایشان می گیرند را گردن نهند.
اما می توان مرد درون را شناخت و از موهبت های آن برای داشتن زندگی توام با آرامش بهره برد.
زنی که مرد درونش را می شناسد در کنار بهره گیری از زنانگی خود می تواند فرصت های متفاوتی را در زندگی ایجاد کند و بتواند احساس رضایت را در خود و اطرافیان به نحو احسن ایجاد کند.
زنی که مرد درون را شناخته مرد زندگی خود را می تواند درست انتخاب کند.
انتظارات و توقعاتش را از مردان زندگی صحیح تنظیم میکند و ارتباط موثری با مردان برقرار می کند.
نیازها و خواسته های مردان در زندگیشان برای چنین زنی شفاف است و توجه او به این امر احساس امنیت و آرامش را در مردان در کنار ایشان ایجاد می کند.
متن کامل
کلاس صوتی انواع مردان (دانلودی) + آزمون انواع مردان
---- 388,000 تومان
کد محصول:368
شرح:
شما در این مجموعه با قدرت های مردانه ای که هر مرد و زنی برای داشتن اقتدار و موثر بودن در زندگی به آن نیاز دارد آشنا می شوید.
این مجموعه این فرصت را به شما می دهد تا شناخت دقیق تری از مرد درونی و مردان بیرونی بدست آورید .
اقتدار، فراست و زیرکی، عاطفه، سخت کوشی، عمیق و پر معنی کردن زندگی، آینده نگری و آینده بینی، تحمل شرایط سخت و دشوار، پذیرش شکست های عاطفی، توانمندی در احیاء خود پس از سقوط و... همه از موهبتهایی است که خداوند در اختیار مرد درون نهاده است.
مردانی که مسؤلیت پذیر نیستند، جهت و هدف خاصی را در زندگی دنبال نمی کنند، عاطفه در برخورد ندارند، و خشک و غیر قابل انعطافند، از فرآیند زندگی لذت نمی برند، اراده لازم برای گرفتن تصمیمات قاطع در زندگی ندارند، یا حتی می ترسند که به پیشرفت خود فکر کنند و این ترسها زندگیشان را احاطه کرده و آینده برایشان رویایی دست نیافتنی است باید عمیقتر به مفهوم مرد بودن و مرد شدن تعمق کنند.
زنان چه نیازی به مرد دارند ؟
حتما زنانی را می شناسید که هیچ جذابیتی برای مردان ندارند یا زنانی که جذابیت خود را پس از مدتی برای مردانشان از دست می دهند.
زنانی که اگر مردان زندگیشان را از دست بدهند، هیچ و پوچ می شوند و زندگی بدون مرد برایشان کابوس است.
زنانی که پتانسیل های خود را برای مبارزه و زندگی کردن در شرایط سخت در خود ایجاد نکرده اند و در صورتی که در این شرایط قرار گیرند مستاصل و ناتوان می شوند.
زنانی که از هویت مستقل و آینده نگری لازم در زندگی برخوردار نیستند و به خاطر همین مجبور می شوند در زمان هایی تصمیماتی که دیگران شاید به غلط برایشان می گیرند را گردن نهند.
اما می توان مرد درون را شناخت و از موهبت های آن برای داشتن زندگی توام با آرامش بهره برد.
زنی که مرد درونش را می شناسد در کنار بهره گیری از زنانگی خود می تواند فرصت های متفاوتی را در زندگی ایجاد کند و بتواند احساس رضایت را در خود و اطرافیان به نحو احسن ایجاد کند.
زنی که مرد درون را شناخته مرد زندگی خود را می تواند درست انتخاب کند.
انتظارات و توقعاتش را از مردان زندگی صحیح تنظیم میکند و ارتباط موثری با مردان برقرار می کند.
نیازها و خواسته های مردان در زندگیشان برای چنین زنی شفاف است و توجه او به این امر احساس امنیت و آرامش را در مردان در کنار ایشان ایجاد می کند.
متن کامل