اصل شو ، وصل شو

اصل شو ، وصل شو


شرح:
سایه بخشی از زندگی و روان ما است که به دلیل خامی ، حس بد بودن یا ضد ارزش بودن سرکوب شده است.
اما در ناخودآگاه و بدون اختیار ما مشغول ایفای نقشی مخرب اسست ، حال آنکه میتواند بهترین ثروت زندگیمان شود.
سایه جزء مهمترین کشف های روان شناختی پروفسور یونگ است.
اصل شو ، وصل شو: سلسله گفتارهای عمیق و کاربردی سید سهیل رضایی ، در حوزه ی شناخت و واکاوی سایه های شخصیتی و نجات از آثار مخرب آن است.
متن کامل
اصل شو ، وصل شو
---- رایگان
کد محصول:286
شرح:
سایه بخشی از زندگی و روان ما است که به دلیل خامی ، حس بد بودن یا ضد ارزش بودن سرکوب شده است.
اما در ناخودآگاه و بدون اختیار ما مشغول ایفای نقشی مخرب اسست ، حال آنکه میتواند بهترین ثروت زندگیمان شود.
سایه جزء مهمترین کشف های روان شناختی پروفسور یونگ است.
اصل شو ، وصل شو: سلسله گفتارهای عمیق و کاربردی سید سهیل رضایی ، در حوزه ی شناخت و واکاوی سایه های شخصیتی و نجات از آثار مخرب آن است.
متن کامل