اصل شو ، وصل شو

اصل شو ، وصل شو


شرح:
سايه بخشي از زندگي و روان ما است كه به دليل خامي ، حس بد بودن يا ضد ارزش بودن سركوب شده است.
اما در ناخودآگاه و بدون اختيار ما مشغول ايفاي نقشي مخرب اسست ، حال آنكه ميتواند بهترين ثروت زندگيمان شود.
سايه جزء مهمترين كشف هاي روان شناختي پروفسور يونگ است.
اصل شو ، وصل شو: سلسله گفتارهاي عميق و كاربردي سيد سهيل رضايي ، در حوزه ي شناخت و واكاوي سايه هاي شخصيتي و نجات از آثار مخرب آن است.
متن کامل
اصل شو ، وصل شو
کد محصول:286
شرح:
سايه بخشي از زندگي و روان ما است كه به دليل خامي ، حس بد بودن يا ضد ارزش بودن سركوب شده است.
اما در ناخودآگاه و بدون اختيار ما مشغول ايفاي نقشي مخرب اسست ، حال آنكه ميتواند بهترين ثروت زندگيمان شود.
سايه جزء مهمترين كشف هاي روان شناختي پروفسور يونگ است.
اصل شو ، وصل شو: سلسله گفتارهاي عميق و كاربردي سيد سهيل رضايي ، در حوزه ي شناخت و واكاوي سايه هاي شخصيتي و نجات از آثار مخرب آن است.
متن کامل