اخبار مربوط به : من

​راه‌حل ديروز مشكل امروز است.

وقتى با عقده‌ كار مى‌كنيم،هدف حذف افكار وعادات الگوبندى شده گذشته نيست،بلكه شل كردن تأثير آن‌ها بر ذهن آگاه‌، آزادى انتخاب بيشتر و دستيابى دوباره به منابعى است كه براى زندگى رضايت‌بخش ما اساسى اند.