علی کریم پور یزدی
علی کریم پور یزدی

رزرو وقت مشاوره علی کریم پور یزدی

توجه : بعد از پرداخت نهايي از طريق سايت وقت مشاوره براي شما ذخيره خواهد شد.
زمان مشاوره 45 دقيقه مي باشد و زمان بيشتر از اين مدت در دفتر بنياد فرهنگ زندگي محاسبه شده و ملزم به پرداخت مي باشيد.
شرايط و ضوابط نوبت هاي مشاوره:
در صورتيكه در زمان رزرو شده امكان حضور فراهم نباشد، به اين مورد اشراف داشته كه زمان اختصاص داده شده به صورت فوري امكان لغو و تغيير نخواهد داشت و هزينه اي مسترد نخواهد گرديد. با توجه به اين اصل تمام برنامه خود را تنظيم كرده تا 10 دقيقه قبل از زمان رزرو شده در مركز حضور يابم و به هر علت نتوانم، تمام مسئوليت متوجه خود بوده و بنياد فرهنگ زندگي و مشاوران هيچ مسئوليتي نخواهد داشت.