همه سفارشات بهشت رابطه ارسال شده است

 کلیه سفارشات بهشت رابطه برای دوستان تهرانی پیک و برای عزیزان شهرهای غیر از تهران ارسال پستی شده است که  مرسوله ها تا 72 ساعت آینده به دستشان خواهد رسید