بنیاد بالاخره به بهشت رابطه رسید

بهشت رابطه به این موضوع می پردازد که شما نمی توانید از همسرتان انتظار داشته باشید که شما را خوشبخت کند و این انتظار جز اینکه رابطه شما را به جهنمی تبدیل می کند کار دیگری برای شما انجام نمی دهد.

کتاب بهشت رابطه پس از سه سال انتظار موفق به اخذ مجوز انتشار شد و با مقدمه جیمز هالیس به بازار نشر آمد تا اثر ماندگاری دیگر با نگاهی متفاوت را شما در دسترس داشته باشید. 


خبر خوش این که در همان لحظات اولیه کتاب با موجی از استقبال روبرو بوده که به نظر می رسد در هفته اول عرضه بنیاد مجبور به تجدید چاپ این کتاب شود.