فیلمی کوتاه و دنیایی حرف

در این فیلم کوتاه که در مراسم رونمایی کتاب سفر زندگی تهیه شده است ، سهیل رضایی سه نکته را می گوید :
رسالت شما در زندگی چیست؟
زنان بعد از پنجاه سالگی که دیگر امکان فرزندآوری نیست چه وظیفه ای دارند؟
چه چیزی را در زندگی داشته باشیم دیگر زندگی کاملی خواهیم داشت؟