تجربه رد شدن در کنکور چرا مثبت است.

 در دهه گرامیداشت بیستمین سالگرد بنیاد . به بازبینی فیلمی می پردازیم که سهیل رضایی در برنامه به خانه برمی گردیم در سال 78 به موضوع شکست در کنکور پرداخته است.