معنویت خوشحال

 وقتی مروری بر گفته ها و آثار روانشناسی در دنیا می اندازیم
نکته ای که توجه ما را به شدت به خود جلب میکند حجم کتابهای خودیاری است که وعده فوری حل مشکلاتمان را به ما میدهند!

دکتر جمیز هالیس، روانکاو شهیر پیرو مکتب یونگ، می گوید: "در مدت کوتاهی مخاطبان این آثار احساس خیانت می کنند"

خیانت از آن رو که با خواندن و به کار بستن توصیه های روانشناختی و بعضا معنوی، اوضاع آنان هیچ تغییری نمی کند.

بله، ما با پدیده ای در عالم روبرو هستیم به نام " معنویت و روانشناسی خوشحال"
که هیچ قرابتی با زندگی ما ندارد و به حکم پشمکی می ماند که شیرینی آن لحظه ای است و بعد آثار آن می پرد!

نکته ای از یونگ  در کتاب کشف حکمت اتفاقات وجود دارد که بسیار قابل تامل است : " هیچ چیز در روان بیهوده پدیدار نمیشود" .

به گواه داستان های متعددی که در این کتاب (کشف حکمت اتفاقات) مطرح می شود ما می توانیم این جمله را عمیقا درک کنیم.
منبعد چیزی به عنوان بدشانسی و خوش شانسی در زندگی ما نخواهد بود، بلکه با موضوعی به نام *حکمت زندگی* روبرو خواهیم بود.

این بدین معنا نیست که ما در نهایت زندگی را به خوبی و خوشی تمام کنیم و ببندیم، که اگر باورمان این باشد دوباره به معنویت خوشحال معتقد شده ایم.  بلکه به این معناست که در این دنیا دست به کشف های تازه ای در مورد مفهوم زندگی زده باشیم و این مطمئنا روند زندگی را برای ما جذاب تر خواهد کرد.