همکاری علی درستکار با بنیاد

کتاب کشف حکمت اتفاقات به این موضوع می پردازد که در دنیا هیچ چیز به طور تصادفی و اتفاقی رخ نمی دهد .